- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Trust of People towards Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว น้ำทิพย์ แย้มกลีบบัว
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
2
ความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อ้อมใจ บุญหนุน
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
3
การประเมินผลกระทบของโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. สุวินัย โสดาเจริญ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
4
การพัฒนาระบบและกลไกการผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อามีนะห์ ไชยธารี
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2561
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014