- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างที่มีพื้นฐานความรู้เดิมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โครงการเดี่ยว)
  นาง วรรณนิภา ทิพสุรบท
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
138
2
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการประชาสัมพันธ์งานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิบนโทรศัพท์มือถือ (โครงการเดี่ยว)
  นาย สัมพันธ์ ชัยภูมิ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
124


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014