- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors Affected Students Decisions on Higher Education in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ชาติชาย เขียวมณี
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
392
2
การศึกษาแรงจูงใจของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา
(Studying the Motivation of the Personnel Office of Academic Promotion and Registration of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi to Participate in Educational Quality Assurance.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ลลิตญา ผดุงโอษฐ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2559
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014