- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2560
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ศึกษาสถานภาพการออกกลางคันนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Study of University Student Dropout in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วุฒิชัย กสิพันธุ์
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
2
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และทัศนะของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Capable development for Supporting staff as follow by university policy and viewpoint of supporting staff at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ทัดชณา ทองมูล
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014