- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล และประเภทการเข้าศึกษาที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Study of personal characteristics and admission channels affecting student retirement in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ณัฐพล จงสมจิตต์
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
2
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors affect to the students who cannot be graduated in curriculum scheduled time in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว บุษกร บัวใบ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
3
การศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Education the development of the academic conferences in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาง สโรชา วันเต๊ะ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
22
4
แนวทางการพัฒนางานสารบรรณสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Guidelines for the Documentary Development of Office Academic Promotion and Registration, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต.หญิง ทักษภร มนัสกฤตดากุล
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2561
20
5
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors of Quality Assurance Operation at the Office of Academic Promotion and Registration Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เสาวลักษณ์ คีรีวงศ์
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2561
-
0
6
การศึกษาต้นทุนต่อหัว จุดคุ้มทุน และงบประมาณตามแผนในการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Study of cost per head, break even point and planned budget for production of graduates : Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
2500


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014