- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2562
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกับผลการประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2560
(Relationship between Grade Point Average for English Courses and English Competency Assesment of Students at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi in Academic Year 2017) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วุฒิชัย กสิพันธุ์
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
2
การศึกษาผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา ต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A study of Cooperative Education Outcomes on Desirable Graduate Characteristics within the Thai Qualification Framework for Higher Education (TQF : HEd) at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ธงพร กิตติศุภคุณ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014