โครงการวิจัย


ชื่อโครงการ : 
หน่วยงาน : 
หัวหน้าโครงการ : 
ปีงบประมาณ : 
คำสำคัญ :
แหล่งงบประมาณ : 

ลำดับ รายการ ไฟล์ จำนวนผู้เข้าชม
1
การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่
(Value Added of Thai herbs to create careers for communities semi-urban rural areas in the new normal life. ) (โครงการเดี่ยว)
  นาง นิติมา สุวรรณโกมล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
2
การรับรู้ถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากการเก็บเกี่ยวอ้อยสด
(Perception of Value-Added creating of by- products from fresh sugarcane ) (แผนงานวิจัย)
  อ. จิราพร กรัดเพ็ชร์ | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
3
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(The effect of Shareholder structure and Compensation on Accounting conservatism of listed companies in the Stock Exchange of Thailand) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
4
ผลของสารเกิดโฟมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมกล้วยน้ำว้าผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบโฟม-แมท
(Effect of foaming agent on quality of banana (kluai namwa) milk powder by foam-mat drying) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วชิรญา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
 
 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Telephone : 035 709 097 Website : www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 E-mail : rdi_rmutsb@gmail.com  Facebook : www.facebook.com/rdi.rus2014