โครงการวิจัย


ชื่อโครงการ : 
หน่วยงาน : 
หัวหน้าโครงการ : 
ปีงบประมาณ : 
คำสำคัญ :
แหล่งงบประมาณ : 

ลำดับ รายการ ไฟล์ จำนวนผู้เข้าชม
1
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Development of Innovative Media to strengthen participation in the development of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi to become a Green University) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สมพงษ์ เกษานุช
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
2
รูปแบบการบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตำบลบางกระสอสู่การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้าสายสีม่วง จังหวัดนนทบุรี
(A Model for Integrating Local History at Tambon Bang Kraso into Guidelines for Route Traveling by the MRT Purple Line in Nonthaburi Province.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ภารณี อินทร์เล็ก
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
3
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(FACTORS AFFECTING TEAM WORK Of support personnel in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
4
การพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดชัยนาทบนสมาร์ทโฟน
(Game development for promoting identity perception of Chai Nat province on Smart Phone) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จารุณี ทองอร่าม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
5
ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Problems and solutions in the operation of support personnel Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มณฑิรา สาระพันธ์
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
6
ผลของระดับความสุกและสภาวะการทำแห้งต่อคุณภาพของแป้งกล้วยหอมเขียวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากแป้งกล้วยหอมเขียว
(Effects of ripeness levels and drying conditions on the quality of Cavendish banana flour and product development of bread from Cavendish banana flour) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
7
แอปพลิเคชันการติวข้อสอบ O-Net วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(Tutoring Application, O-Not Exam Science Level Prathom 6) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
8
การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านคลองสอง จังหวัดนนทบุรี
(Market Promotion for Agro-tourism Khlong Song Village, Nonthaburi Province ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย เบญจรงค์ พื้นสะอาด
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
9
หน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม
(Materials Science and Innovation Research Unit (MSI)) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
10
หน่วยวิจัยและนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
(Data Management Innovation and Research Unit: DMIR) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
11
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบอาชีพงานบริการในชุมชนสถานีรถไฟอยุธยาเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
(Development of English Communication Skills Course for Customer Services at Ayutthaya Railway Station Area Community for Ayutthaya Historical Park ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย จรัญ อ่อนขาว
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
12
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เลิร์นนิงออบเจกต์ตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องการบริการพื้นฐานบนอินเตอร์เน็ตสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อย รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
(Development Learning Objects using Edutainment Concept for Sub-unit Learning of Basic Services of Internet in Data Communication and Networks Course) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นุชรัตน์ นุชประยูร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
13
แนวทางการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ท่าเรือด่วนเพื่อตอบสนองกิจกรรมการใช้งานสำหรับคนทั้งมวล กรณีศึกษาสถานีท่าเรือด่วนท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(Design Guidelines for The Improving of Express Port Area to Respond Usage activity for Universal Design :A Case of Nonthaburi Pier Nonthaburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว กมลวรรณ แสงธรรมทวี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
14
ระบบรู้จำใบหน้าเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าออกอาคารสถานที่แบบอัตโนมัติ
(Face recognition for automated building access tracking system) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นภา แซ่เบ๊
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
15
แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านกายภาพย่านตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(An Approach to Cultural Landscape Management in Samchuk Market, Suphanburi Province ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เบญจวรรณ ปานแม้น
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
16
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Factors contributing Quality of life for elders : A studying case in Phra Nakhon Si Ayutthaya city, Phra Nakhon Si Ayutthaya provine.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นัสมล บุตรวิเศษ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
17
การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly: Hermetia illucens) ด้วยขยะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกในอาหารสัตว์
(A raise of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae feed by waste treatment for use as alternative protein source in animal feed) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
18
การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly: Hermetia illucens) ด้วยมูลสัตว์เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกในอาหารสัตว์
(A raise of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae feed by animal manure for use as alternative protein source in animal feed) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
19
การศึกษาปัญหาและความต้องการช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะของไทย
(A Study Problem and Need Help in the Business of the Manufacturing Industry Casting Metal of Thailand) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
20
การพัฒนาคู่มือการยืมเงินทดรองราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Development Work Manual for Advance Payment at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาง ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
21
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Knowledge and understanding regarding the use of disbursement of money to support the education of children of employees of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นิภาพร ทองรอด
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
22
ระบบพลวัตจำลองแบบเรียลไทม์โดยใช้อาร์ดุยโน่แพลตฟอร์ม
(Real-Time Simulated Dynamic Systems Based on Arduino Platform ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
23
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(About the development organization to assess the quality of education of Office of The President, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาง สิริพร เรืองสุรัตน์
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
24
สภาพปัญหาและความต้องการ การบริการโสตทัศนูปกรณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Staff’s Problems and Needs in Using Audiovisual Aids at the Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย อภิสิทธิ์ ต้นพงษ์
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
25
การใช้คำเรียกขานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ใช้เรียกเพื่อนร่วมงานที่เป็นอาจารย์
(The Address Terms Used by Lecturers at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi for Addressing their Colleagues) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว กนกวรรณ ศรีบุญธรรม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
26
การจัดทำและปรับปรุงแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับพื้นที่มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(Create and Realign Map with UAV in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi suphanburi campus ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ยอดชาย สิงห์ทอง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
27
การปรับปรุงประสิทธิภาพในช่วงโหลดน้อยของอินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกริดสำหรับกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
(Light-Load Efficiency Improvement of Grid-Connected Inverters for PV Solar Rooftop ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
28
อิทธิพลตัวแปรที่ส่งผลต่อสมบัติทางกล และส่วนผสมทางเคมีของแนวเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดสำหรับการต่อวัสดุต่างชนิด
(Influence of variable on mechanical properties and the chemical composition of the friction stir spot welding for dissimilar joint) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. อนุศักดิ์ ศิลาชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
29
การควบคุมปัจจัยวิกฤตที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่มและการใช้ประโยชน์กากข้าวโพดในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกผัด
(The Critical control factors affected the corn milk,s quality and the utilization of corn waste in Chili Paste production) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จันทร์เพ็ญ บุตรใส
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
30
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors Affecting the Choice of Undergraduate 1th Year Students Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว จิตรานุช สุขีฐาน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
31
ความสัมพันธ์ของสีเปลือกไข่ไก่ต่อคุณลักษณะของไข่ไก่ที่เก็บรวบรวมจากฟาร์มไก่ไข่และตลาดสดโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Association of eggshell colors on characteristics of chicken egg which collected from layer hen farm and fresh markets nearby Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต.หญิง ชลธิชา ศรีวงค์วรรณ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
32
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุมชน : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Development of Potential on Community Participatory Action Research Personnel: A Case Study of the Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
33
การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติโดยวิธีการสวิตซ์ชิ่ง
(Study and Design of Automatic Voltage Regulator Devices by Switching Methods) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภีรศักดิ์ เผ่าผาง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
34
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ของชุมชนไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(An Economic Feasibility of the Commercial community products of Sainoi BangBan Phra Nakhon Si Ayutthaya province.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. กนกพร ภาคีฉาย
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
35
การพัฒนาแอพลิเคชันกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจายศูนย์บนโพรโทคอลบล็อกเชน
(The development of decentralized e-money wallet application on blockchain protocol) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
36
การส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้
(Empowering Learning English by Learner-Centred Teaching with Autonomous Learning via Learning Management System: LMS) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุปรานี พุ้ยมอม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
37
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สาขา อู่ทอง
(Motivation factor and Transformational Leadership factor Affecting Organizational Commitment of the Employees Sermsuk Public Limited Company) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
38
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors affecting happiness in personnel working of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  ส.อ. ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
39
แนวทางการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Guidelines to Develop Activities and Roundtrip of Ecotourism for add Value and Local Wisdom at Nakhon Loung, Phra Nakhon Si Ayutthaya.) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
40
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(A study on the opinion of Matthayom Pai towards the educational management of schools in the Matthayom Educational Service Area in Ayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อุปริฏฐา อินทรสาด
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
41
ระบบแจ้งเตือนและจดจำใบหน้าด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมองกล
(An Intelligent Face Detection System with Brain Computer Technology) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
42
ความสุขในการทำงานและทุนพลังใจทางบวกที่ส่งผลต่อความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เขต 8 และ เขต 9
(Happiness at Work and Positive Psychological Capital Affecting Organizational Commitment of Employees at a Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
43
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นเส้นตรงของเส้นลวดกัลวาไนซ์ด้วยการหมุนบิดผ่านรูเยื้องศูนย์
(Study of factors affecting the linearity of galvanic wire with a twist through the Eccentric hole) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา น้ำแก้ว
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
44
ศึกษาปัจจัยการกดขัดผิวที่ส่งผลต่อความเรียบผิวในการกลึงอลูมิเนียมผสม AA5052
( Study factors of burnishing process on surface roughness of AA5052 aluminum alloy by turning process ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา น้ำแก้ว
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
45
การใช้เศษเหลือจากหัวมันเทศคัดทิ้งเป็นอาหารต่อปริมาณผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ และค่าชี้วัดในเลือดของไก่ไข่
(The use of residues from sweet potato tuber are discarded as fed for the laying hen on egg production, egg quality and blood parameters.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สนทยา มูลศรีแก้ว
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
46
การแบ่งพยางค์ตามรูปตัวสะกดของผู้พูดภาษาอังกฤษชาวไทย: รูปพยัญชนะซ้อนของเสียงกักอโฆษะ
(ORTHOGRAPHIC SYLLABIFICATION BY THAI SPEAKERS OF ENGLISH: DOUBLE ORTHOGRAPHIC FORMS OF VOICELESS STOP CONSONANTS ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อนุสรณ์ แซ่จันทร์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
47
การผลิตกำลังไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกจากความร้อนแสงอาทิตย์
(Thermoelectric Generator from Solar Thermal Energy) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สรายุธ ทองกุลภัทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
48
ผลของวัสดุชีวภาพในการตรึงเซลล์แบคทีเรียอะโซโตแบคเตอร์ที่มีคุณสมบัติตรึงไนโตรเจนในอากาศต่อการเจริญเติบโตของผักกินใบ
(Effects of biomaterials for immobilization of free nitrogen fixing bacteria (Azotobacter) on growth of vegetable) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
49
ยีสต์ข้าวหมากไรซ์เบอรี่และประสิทธิภาพของยีสต์ต่อการต้านทานแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร
(Yeast from Riceberry Khao-Mak and its efficient against to gastrointestinal pathogenic bacteria) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
50
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชั่นด้วยกูเกิ้ลฟอร์มในรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1
(A Study of Learning Management on the Concept of Gamification with Google Form in English Structure I Course) (โครงการเดี่ยว)
  อ. พลารัก ไชยโย
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
51
การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นอาหารไก่ไข่ ต่อปริมาณผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ และค่าชี้วัดในเลือดของไก่ไข่ที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด
(The use of the riceberry broken rice as fed for the laying hen in open house condition on egg production, egg quality and blood parameters. ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สนทยา มูลศรีแก้ว
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
52
ชุดต้นแบบปรับระดับแรงบิดท่อสูบน้ำตามความเข้มแสงอาทิตย์
(A Prototype of Adjust level of Pumping torque by Solar energy) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุธี ลี้จงเพิ่มพูน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
53
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสถิติวิศวกรรม
(THE DEVELOPMENT OF COMPUTER – ASSISTED INSTRUCTION ON THE SUBJECT OF ENGINEERING STATISTICS.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นิกร สุกขชาติ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
54
การวิเคราะห์การแปลในรูปแบบการเขียนใหม่ในวรรณกรรมเรื่อง แอนิมอล ฟาร์ม จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
(Analysis of Translation as Rewriting through Literature in Animal Farm from English into Thai) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กังสดาล ญาณจันทร์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
55
การหาปริมาณฟีนอลิก ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระ และการยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดใบมะรุมและใบขี้เหล็ก
(Determination of Phenolic Compounds, Radical Scavenging Activity and Bacterial Inhibition of Moringa oleifera and Cassia siamea Leaves Extracts) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วลัยพร สินสวัสดิ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
56
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาร์ตมันม่วง
(Development of tart products from purple sweet potato) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สุภาพร พาเจริญ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
57
การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบหนานเฉาเหว่ยและใบมะม่วงหาวมะนาวโห่
(Determination of Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Vernonia amygdalina and Carissa carandas Leaves Extracts) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วลัยพร สินสวัสดิ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
58
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงลดพลังงานโดยใช้สารสกัดจากหญ้าหวานทดแทนน้ำตาล
(The Development of Reduced Calories Thai Style Custard Using Sugar Substitution with Stevia Extract ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิริวรรณ สุขนิคม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
59
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและพฤติกรรมการตกผลึกของน้ำมันรำข้าวผสมรำข้าวสเตียรินสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์สเปรด
(Study of Physicochemical Properties and Crystallization Behavior of Rice Bran Oil and Rice Bran Stearin Mixtures for Using as Fat Phase in Spread) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปวิชญา โภชฌงค์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
60
การศึกษาเวลามาตรฐานของการให้บริการหน้าเคาเตอร์ของที่ทำการไปรษณีย์ไทย กรณีศึกษาที่ทำการไปรษณีย์ไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
(The study of the standard time of service in the counter Thailand Post Case study of the Thailand post ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย เจษฎา แสงศรีจันทร์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
61
การพัฒนารูปแบบระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนปลูกพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบฝังตัว
(Development of smart farm management system model in plant house by embedded computer ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ปวันนพัสตร์ ศรีทรงเมือง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
62
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกลไกของร่างกาย
(Development sets to of movement skill for training motor fitness of Physical) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปิยพงษ์ ชูจันอัด
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
63
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพครูไทย ในศตวรรษที่ 21
(The training curriculum development for promote the Thai instructor potential in 21 century ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. จิดาภา เร่งมีศรีสุข
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
64
แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะเมืองอยุธยาสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
(Guildlines for Developing the Potential of Tourism Destinations within the City of Ayutthaya For Elderly Tourists) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. เบญจพร เชื้อผึ้ง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
65
ผลของชุดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Effects of the Activity Group Package on Developing Media Literacy for Students at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อัจฉรา อินโต
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
66
การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานโดยอาศัยการระบายอากาศแบบธรรมชาติ
(Designing of Energy saving House by natural ventilation.) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นิรันดร์ วัชโรดม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
67
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
(Development of Information System for Tricking Progress for Sustainable Career Development Projects under The Initiative of Her Royal Highness Department of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Princess Maha Chakri Sirindhorn) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
68
การออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมผงธูป
(The Design and Development of a Incense Powder Mixer Machine.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. บัญชา พุทธากูล
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
69
การใช้อรรถประโยชน์จากต้นโสนในการผลิตแผ่นไม้อัด
(The utilization of Sesbania to produce plywood) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พิษณุ สินโพธิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
70
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย ในชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Development of Self learning package to Enhance Classroom Research Competency for Graduate Diploma in Teaching Professional of Students at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วชิรา อยู่ศุข
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
71
แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
(The Development guidelines of Bang Mae Mai Community Tourism Activity Bang Yai Subdistrict,Bang Plama District, Suphanburi Province.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิตราภรณ์ เถรวัตร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
72
ผลของคุณภาพน้ำจากการให้อาหารปลาของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี
(The impact of Water Quality from Fish food in the Tourist attractions Nonthaburi province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิติวิศว์ แตงไทย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
73
การศึกษาความเหมาะสมการเปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี กรณีศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Feasibility study of LED lamp replacement case study of Environment Engineering Faculty of Engineering and Architecture Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิติวิศว์ แตงไทย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
74
การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์จากรังไหมด้วยกลยุทธ์ตลาดทะเลน้ำลึก บ้านวังน้ำเขียว จังหวัดสุพรรณบุรี
(The Silk Nest Products Development by Blue Ocean Strategy Ban Wangnamkhaew Supanburi ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รัชนี รูปหล่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
75
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประการในตลาดกรุงศรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Factors Affecting the Investment Decision of Entrepreneurs in the Krungsri Market of Phranakhonsri Ayuthaya) (โครงการเดี่ยว)
  อ. มาลี พรหมชะอ้อน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
76
การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์กันยุงจากสารสกัดธรรมชาติ 5 ชนิด
(Performance Testing of Mosquito repellent products from five natural extracts and ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นฎาภัสส์ คุ้มกลาง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
77
การถ่ายทอดเทคโนโลยีข้อมูลการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการสินเชื่อสำหรับกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
(Technology transfer of financial and accounting information for credit management for village funds Case study of Phrae Sriracha Sub-district Sankhaburi District Chai Nat Province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุภานันต์ จันทร์ตรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
78
การประยุกต์ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหัตถกรรมผักตบชวา
(Web application for Hyacinth Handicraft) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พินทุสร ปัสนะจะโน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
79
การต้านอนุมูลอิสระ การต้านการอักเสบ และการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดกะเม็ง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นรักษาสิว
(The Antioxidant, Anti-inflammatory and Antibacterial Activities of False daisy (Eclipta prostrata L.) Extract against Acne inducing bacteria (Propionibacterium acnes) to develop as an Acne Treatment Lotion ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นฎาภัสส์ คุ้มกลาง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
80
การวิเคราะห์ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าชมมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย: กรณีศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบภาวะความควรจะเป็นสูงสุดกับแบบเอนโทรปีสูงสุดทั่วไป
(An Analysis of Willingness to Pay Admission Fee for Cultural World Heritage in Thailand : Case study of Comparison of Estimation Method between Maxinum Likehood and Generalized Maximum Entropy ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประภาส กลับนวล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
81
เครื่องนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบ 2 พลังงานที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน
(Dual powered mushroom compost steamer suitable for community enterprise.) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. อำนวยพศ ทองคำ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
82
ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแดงและผักวอเตอร์เครสในระบบอควาโปนิก
(Optimum stocking density of red tilapia and watercress in aquaponic system ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ผกามาศ ศรีจริยา
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
83
การสำรวจวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่คุ้มค่าในการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อบริการหารายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A survey of raw materials and Cost effective production for the production of bio-fertilizers for income services on Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว สุจิต อินสว่าง
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2563
-
0
84
ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืชของแอคติโนมัยซีทรอบรากพืชในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Plant Growth Promoting Compound Producing Ability of Rhizospheric Actinomycetes in Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปวีณา สุขสอาด
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
85
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานรากวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนของตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
(The Sustainable Community – Based Tourism Management on the Traditional way of life at Ton – Tan, Songpeenong, Suphanburi. ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ธง คำเกิด
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
86
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวนแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช
(Optimization of culture conditions for enhancing plant growth promoting bacteria) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปวีณา สุขสอาด
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
87
การพัฒนารูปแบบธุรกิจสร้างสุข กรณีศึกษา : ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Development of the Business for Happiness Model. Case Study : Healthy Food Business in Phra Nakhon Sri Ayutthaya. ) (แผนงานวิจัย)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
87.1
โครงการย่อยที่ 1 แผนธุรกิจของธุรกิจสร้างสุขเพื่อสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  อ.คณัสนันท์ สงวนสัตย์
-
0
87.2
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในยุคการตลาด 4.0 กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรียุธยา
  อ.นพปฎล ขิงทอง
-
0
87.3
โครงการย่อยที่ 3 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบธุรกิจสร้างสุข กรณีศึกษา : ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  อ.อโณทัย ทิพเนตร
-
0
88
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(Design Guidelines for Area Nonthaburi Pier, Nonthaburi, Thailand.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วราภรณ์ บุตรจันทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
89
รูปแบบใจความหลักใน The Economist Explains
(Thematic Patterns in The Economist Explains’ Articles ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พันธ์วิทย์ เชิดชูศักดิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
90
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา: ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Well-being of the people in the Thailand 4.0 Case study : Yan Yao Sub-District, Sam Chuk District, Suphan Buri Province.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พรทิพย์ ช่วยเพล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
91
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors Influencing Adolescent Depression Case Study: Rajamangala University of Technology Suvarnabhum) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นันทยา คงประพันธ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
92
การมีส่วนร่วมในการบริหารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Participation in the Annual action plan of the Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi by the Faculty’s staffs. ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
93
แนวทางการดำเนินชีวิตของนักศึกษาที่ทำงานพิเศษประเภทเสี่ยงในเวลากลางคืน
(Lifestyle quidelines for students working in special types of risk at night.) (โครงการเดี่ยว)
  นาง นิติมา สุวรรณโกมล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
94
ศึกษารัศมีดายที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงานในการขึ้นรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุด
(The study of die radius that affects the quality of the work in the forming of aluminum sheets by Incremental Sheet Forming process (ISF)) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กฤตภาส หอมระรื่น
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
95
การออกแบบและสร้างเครื่องตัดกล้วยแผ่นอบแห้ง
(Design and construction of dried banana slicer) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กฤตภาส หอมระรื่น
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
96
ความเข้าใจในองค์ประกอบการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ศึกษารายวิชา 693-22-01 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(An understanding of English components of diploma students in the Faculty of Business Administration and Information Technology attending the course 693-22-01 Communicative English Writing at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
97
แรงจูงใจเชิงเครื่องมือและเชิงบูรณาการที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตราและวาสุกรี
(Instrumental and Integrative Motivations toward English Learning: the First-Year Students in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Huntra and Wasukri Campus) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว รุจิกา ธรรมลักษมี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
98
การศึกษากลไกขับเคลื่อนยกระดับระบบการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมสำหรับประเทศไทย 4.0
(A Study of Mechanism on Upgrading System in Education and Developing of Industrial Profession for Thailand 4.0) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ญาดา อธิรัตนปัญญา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
99
การจัดการความรู้ด้านที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมโดยชุมชนไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Knowledge Management in Cultural Accommodation at Sai Noi Community in Bang Ban District Ayutthaya. ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พิมพ์พร พิมพ์สุวรรณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
 
 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Telephone : 035 709 097 Website : www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 E-mail : rdi_rmutsb@gmail.com  Facebook : www.facebook.com/rdi.rus2014