โครงการวิจัย


ชื่อโครงการ : 
หน่วยงาน : 
หัวหน้าโครงการ : 
ปีงบประมาณ : 
คำสำคัญ :
แหล่งงบประมาณ : 

ลำดับ รายการ ไฟล์ จำนวนผู้เข้าชม
1
การศึกษาฟังก์ชันไลปูนอฟและระบบสมการเชิงอนุพันธ์เพื่อการประยุกต์ใช้ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
(A Study of Lyapunov Function and System of Differential Equations for Application in Mathematical Modeling) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. รุจิรา คงนุ้ย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0
2
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของใช้ในครัวเรือนที่ทำด้วยโลหะเพื่อการส่งออก
(The Factors that Contributed to the Business of Manufacturing Tableware and Household Hardware for Export ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0
3
การผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์จากแป้งข้าวเจ้าผสมด้วยเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวา
(Production of rice starch packing foams blended with fiber cellulose from Water hyacinth) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0
4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผนังตกแต่งกันความร้อนจากพลาสติกชีวภาพ รีไซเคิลผสมเซรามิกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(Development of Thermal Insulator Decorative wall from Recycle Bioplastic-Ceramics Composites for energy saving) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รำพึง เจริญยศ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0
5
การศึกษาและพัฒนาการผลิตแท่งแผงกั้นจราจรจากการผสมยางธรรมชาติด้วยอนุภาคจากการบดยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและเส้นใยผักตบชวา
(The Study and Development the Traffic Barrier Produce from Natural Rubber, Used Tire Particle and water hyacinth) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สมพงษ์ พิริยายนต์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0
6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุเชิงประกอบ ซางข้าวโพดและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงจากขวดน้ำรีไซเคิล
(Development Product of corn cob and high density polyethylene composites from Recycled water bottles ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อนุชา ขวัญสุข
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0
7
หมวกกันน๊อคจักรยานจากวัสดุผสมชีวภาพ รีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Bicycle Helmet of Recycled Biocomposites for the Environment ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รำพึง เจริญยศ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0
8
การใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรพัฒนาความเป็นฉนวนกันความร้อนของกระเบื้องมุงหลังคา ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีบล็อกประสาน
(Usage of Agriculture Residues for Using Development Thermal Insulation Properties of Concrete Roofing tile Manufacturing Technology Interlocking Block) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0
9
ปัจจัยเหตุและผลของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ของธุรกิจโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย
(ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE IN THAILAND GREEN HOTEL) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
-
0
10
ผลของวิธีการโม่ต่อสมบัติของแป้งกระจับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งกระจับ
(Effect of flour milling process on quality of water chestnut flour to develop noodle from water chestnut flour) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
12
11
นวัตกรรมอิฐบล็อกประสานต้านทานความร้อนจากฟางข้าวและเถ้าแกลบ
(Innovation of Thermal Resistance Interlocking Block from Rice Straw and Rice Hush Ash) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ณัฐวุฒิ อินทบุตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
12
การพัฒนาต้นแบบแชมพูต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ผิวหนังสำหรับสุนัขผสมแทนนินจากปูดเบญจกานี
(Development of anti-bacterial dog shampoo with tannin from Quercus infectoria nutgall) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
13
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาขายปลีกเนื้อสุกรและความชุกของยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสุกร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Study on relationship between retail price of pork and prevalence of antibiotics residue in pork in Phra Nakhon Si Ayutthaya district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
10
14
การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรตีเอสเพื่อสกัดคอลลาเจนจากกระดูกอ่อนของจระเข้
(Isolation and Selection of Protease Producing Bacteria for Collagen Extraction from Crocodile Cartilage) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สุณิสา สุวรรณพันธ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
12
15
การพัฒนาเว็บไซต์ระบบคลังข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
(A Development Website of Examination Bank and Analyze the Examination for Program Design and Development Subject ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. บุญธิดา ชุนงาม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
16
การพัฒนาเครื่องทำความร้อนอากาศโดยใช้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
(Development of Air Heater using Pipe Heat Exchanger) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิเชียร ดวงสีเสน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
17
การทำแห้งน้ำมะม่วงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งร่วมกับระบบสุญญากาศ
(Drying Mango Juice Using a Drum - Vacuum Drying) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิเชียร ดวงสีเสน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2562
-
0
18
ผลของการใช้ไรแดงเสริมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงต่อการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม
(Effect of enriched Moina sp. with photosynthetic bacteria on nursing of white shrimp larvae ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มัสธูรา ละใบเด็น
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
19
การศึกษาเชิงทดลองการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งชีวมวลในเตาเผาแบบมีวัสดุพรุน
(Experimental Investigation of combustion on solid Fuel biomass in porous media combustor) (โครงการเดี่ยว)
  อ. บัญชา พุทธากูล
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2562
-
0
20
การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งด้วยล้อรูพรุน
(Development peeling potatoes Machines by Porous wheels) (โครงการเดี่ยว)
  อ. บัญชา พุทธากูล
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2562
-
0
21
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับคะแนนเฉลี่ยของการศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกับผลการประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2560
(Relationship between Grade Point Average for English Courses and English Competency Assesment of Students at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi in Academic Year 2017) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วุฒิชัย กสิพันธุ์
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
22
การศึกษาและออกแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าบัสกระแสตรงสำหรับระบบเก็บพลังงาน
(Study and Design of DC Bus Energy Management for Energy Storage Systems) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พีรพล จันทร์หอม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
23
การพัฒนาชุดฝึกพื้นฐานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
(Development of Refrigerator and Air Conditioning Didactic System for Hands-on Education) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พีรพล จันทร์หอม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
24
การยืดอายุการเก็บรักษาแผ่นแป้งโรตีสายไหมโดยการปรับกรดร่วมกับการเติมโซเดียมเบนโซเอต
(Shelf-Life Extension of Spring Roll Paper Using Acidification Combined with Sodium Benzoate Addition ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พลอย กลางเมือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
25
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการปรับปรุงกระบวนการชุบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
(A Mathematical Models for Electronic Plating Process) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ธันยพร อุดม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
26
การวางแผนการผลิตรวม โดยใช้แบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามหวาน
(A Case Study of Tamarind Products Aggregate Planning by Using Mathematical Programming Model) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มลีรัตน์ แซ่อ๋อง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
27
การศึกษาผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา ต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A study of Cooperative Education Outcomes on Desirable Graduate Characteristics within the Thai Qualification Framework for Higher Education (TQF : HEd) at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ธงพร กิตติศุภคุณ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
28
แนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ
(Landscape Design Guideline for higher education institutions Case study of Rajamangala University of Technology Suvarnabhum, Nonthaburi, North Area.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐวดี เตมียกุล
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
29
นวตกรรมเครื่องมือทดสอบการรับน้ำหนักของดินแบบอัตโนมัติ
(An innovation of autonomous plate bearing capacity tester) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ชนะรบ วิชาลัย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
30
หน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม
(Materials Science and Innovation Research Unit (MSI)) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
31
ศึกษาการสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเทคโนโลยีสร้างแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยี SLA กรณีศึกษากล่องสี่เหลี่ยม
(The Study Bilds Plasstic Injection Molding Technology Creates a Rapid Mould, Using the Technology SLA, Case Studies Boxes) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
32
การประยุกต์เทคนิคเหมืองข้อมูลค้นหาลักษณะนิสัยของผู้ประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์
(Applied of Data Mining Techniques for Searching characteristics of Computer career) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประเทือง วงษ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
33
ผลของการเตรียมหอมแดงก่อนทอด และระดับ solid fat content ของน้ำมันมะพร้าวผสม ต่อคุณภาพของหอมแดงทอด
(Effect of shallot pretreatment methods and solid fat content of coconut oil blends on quality of deep-fried shallot ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. นัยวิท เฉลิมนนท์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
34
การพัฒนาทักษะการเขียนด้วยวิธีการเขียนเรื่องเลียนแบบโดยการใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการมองเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(Writing Skill Development with Story Imitation Writing by Implementation of Peer-Assisted Learning Strategies and Self-Esteem of Undergraduate Students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Suphanburi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาง จำรัก ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
35
แบบจำลองบำบัดน้ำทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Model of Water treatment in Environmental Engineering) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิติวิศว์ แตงไทย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
36
การปรับสภาพหญ้าเนเปียร์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับด่าง
(Microwave assisted alkali pretreatment of Napier Grass) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปิติพร มโนคุ้น
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
37
การจัดการฐานข้อมูลสารเคมีและของเสียในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Management of chemical and waste database in Environmental Engineering Laboratory) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภัทรมาศ เทียมเงิน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
38
รูปแบบถนนคนเดิน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี
(Walking Street for promote a heritage tourism in Nonthaburi provice) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เมติญา ไถเหี้ยม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
39
ผลของการออกกำลังกายแบบใช้น้ำหนักร่างกายและแบบแอโรบิคที่มีต่อฺค่าดัชนีมวลกาย ค่าไขมันที่เกาะอยู่ตามอวัยวะภายในบริเวณช่องท้องและค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันของผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน
(The effect of Body Weight and Aerobic Exercises on Body Mass Index, Visceral Fat Rating and Body Fat Percentage of overweight) (โครงการเดี่ยว)
  นาง ภณิดา หยั่งถึง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
40
การแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดคำภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(A SOLUTION TO THE MISSPELLING OF THAI WORDS USED IN RESTAURANTS LOCATED AROUND EDUCATIONAL INSTITUTE IN SAM CHUK DISTRICT, SUPHANBURI PROVINCE) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
41
การดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้วยเถ้าแกลบ
(Efficiency Adsorption of Heavy Metal in Wastewater Environmental Engineering Laboratories by Rice Husk Ash) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วันทิตา ปาลิเอกวุฒิ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
42
การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ด้วยกระบวนการซอฟแวร์แบบวีเชฟโมเดล
(Enhancements to the compensation of personnel of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphan Buri Center with Software Process of V-Shaped Model) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
43
การปลูกผักสลัดในวัสดุปลูกแทนดินโดยไม่ใช้สารเคมีจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
(Non Chemical Growing Technique for Lettuce in Soilless Substrates with Solid-Vermicompost and Liquid-Vermicompost Extract.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วสุ สันติมิตร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
44
ศึกษาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบผสมผสานที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ
(The Education Exercise for Health Integrated Blend on Physical Fitness of the Elderly) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนาวรรณ รัมมะภาพ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
45
ทุนทางสังคมในการเสริมสร้างศักยภาพผู้พิการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
(social capial for Empowering People with Disabilities into Sustainable Development in the 21st Century.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วาสนา มะลินิน
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
46
รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมของบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านบริการฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Social Skill Development Model of Hands on in Knowledge-based service of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. จิดาภา เร่งมีศรีสุข
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
47
แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาสู่การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
(The Efficiency Development Guidelines of Ayutthaya World Heritage Tourist Attractions to Sustainable Low Carbon Tourism .) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
48
เรือดำน้ำไร้คนขับเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา
(A Garbage Collecting Unmanned Underwater Vehicles in the Chao Phraya River) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ทินกร เขียวรี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
49
ผลของน้ำมันหอมระเหยและน้ำส้มควันไม้ในการยับยั้งเชื้อ phythopthera colocasiae สาเหตุโรคใบไหม้ในเผือก
(Efficacy of essential oil, wood vinegar and ectomycorrhizal mushroom for the control of damping-off disease of plant) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
10
50
การตรวจวัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Measurement and improvement of water quality of community water supply in Phranakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
51
การศึกษาวิธีการทำละลายน้ำเชื้อโคแช่แข็งด้วยน้ำอุ่นอุณหภูมิสูงแบบ 2 ขั้นตอน
(Study to Two Step wise of Thawing in Bull Frozen Semen with Highest Worm Water ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สหัส นุชนารถ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
52
การศึกษาผลกระทบทางสังคมของประชาชนจากการจัดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The study of social impact assessment of people modern tourism management : a case study of Ayutthaya historical park , phranakon si Ayutthaya province.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชนิดาภา กระแจะจันทร์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
53
การศึกษาและพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Study and Development the work manual for Internal quality assessment of Higher Education Undergraduate at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พัฒน์พล แก้วยม
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
54
การศึกษาวิจัยและพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานเอกสารภายในหน่วยงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Study and Development the work manual for Document Management in Education Support Officer at Rajamangala University of TechnologySuvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว สิรัตติกาล ภานุศร
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
55
ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ปัจจัยการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานและความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Quality of Work Life Factor and Work Environment perception influence Work happiness of staff at Phra Nakhon Si Ayutthaya Cooperative Office) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
56
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรและปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
(Organizational culture factors and transformational leadership factors affect to social responsibility perception of employees ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
57
ความระมัดระวังทางบัญชีกับการพยากรณ์ผลการดำเนินงานของกิจการ
(Accounting conservatism and firm performance forecasting ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
58
การให้สิทธิซื้อหุ้นตอบแทนพนักงานส่งผลต่อผลประกอบการที่ดีขึ้น
(Employee Stock Option Plan and Firms Perform Better) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
59
แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Guidelines for the development of the elderly workforce:A case study of Sam Chuk Subdistrict, Sam Chuk District, Suphanburi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว โสรยา สุภาผล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
60
Second Language Sensitivity to Resumptive Pronouns in L2 Processing of English Relative Clauses by L1 Thai Learners (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เฟื่องลดา ชมชื่น
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
61
ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Information System for Product Promotion Case Study: Bansang community. Bang Pa In District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กิตติยา ปัญญาเยาว์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
62
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนบางแม่หม้ายในการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
(Guidelines for Participation Development of Bang Mae Mai Communities in Sustainable Tourism Management) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อุทุมพร เรืองฤทธิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
63
การพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ตลาดสามชุกร้อยปี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Innovation of English for Communication for Vendors in Samchuk 100 Years Market,Samchuck District, Suphanburi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุกานดา เปี่ยมบริบูรณ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 37000 ปีงบประมาณ 2562
-
0
64
ข้อผิดพลาดในการแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(Errors in Translating Articles from English into Thai: A Case Study of Students Majoring English for International Communication ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. พลารัก ไชยโย
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
65
การเสริมสร้างแรงจูงใจของนักศึกษาต่อทักษะการพูดโดยใช้คลิปผ่านเฟชบุ๊ค
(Enhancing Students’ Motivation: Speaking Challenging via Clips in Facebook) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุปรานี พุ้ยมอม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
66
รูปแบบการตรวจสอบย้อนกลับการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในชุมชนทับน้ำด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
(Traceability Model for Food Safety Planting in TUBNAM Community with RFID Technology.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นันทิยา ตันติดลธเนศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
67
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจกับการส่งออกกล้วยไม้ไทยไปสหรัฐอเมริกา
(Relationship between economic variables and export of Thai orchids to the United States.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กิตติคม สุขคำมี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
68
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและนโยบายการคลังที่สะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย
(The Relationship between Monetary Policy and Fiscal Policy Reflecting a Failure on Thai Economy System) (โครงการเดี่ยว)
  อ. โชคลาภ มั่นคง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
69
แนวทางการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวรอบนอกเกาะเมือง ตามรอยศาสตร์พระราชา กรณีทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. วรรษา พรหมศิลป์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
70
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลกับผลการดำเนินงาน
(Sustainable Business Operation for Environmental Social and Governance and Corporate Performance) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ทรงศักดิ์ บุญสุวรรณ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
71
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องตัดและแยกเมล็ดมะขามป้อมด้วยระบบนิวแมติกส์ควบคุมอัตโนมัติ
(Construction and Evaluation the Efficiency of Automatic Slicer machine Control by Pneumatics System for Indian Gooseberry) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
72
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้าง สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม
(Maximizing the Value of Elephant dung and Turning into Eco Products.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. นวพร รัตนบุรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
73
การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The learning promotion and leader potential development approach of Tumbon Banheep, Uthai district in Ayutthaya Province.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศิริศักดิ์ บัวชุม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
74
การศึกษาอัตลักษณ์ประสบการณ์การบริการที่หรูหราของการท่องเที่ยวเพื่อชิมกาแฟในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวชิมกาแฟกลุ่ม Gen Y
(A study of Identity Luxury service Experience of tourists who travel in Ayutthaya Province to become a coffee tourist Gen Y destination) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฐาปกรณ์ ทองคำนุช
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
75
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดของวิสาหกิจชุมชนทัตเทพการเกษตรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Guideline for the mushroom product development of Community Enterprise to Community Product Standards Other Relevant Standards in Sainoi Bangban Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นนทลี บุญทัด การุณยศิริ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
76
การพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Development Model Tourism Logistics Management for Ayutthaya district in Ayutthaya Province. ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย อดิศัย วรรธนะภูติ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
77
การพัฒนาเว็บไซต์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Development of Web Design and Multimedia for the Dissemination of Community-based Tourism Information of Bang Pa-in District,Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  นาง สุมนา บุษบก
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
78
การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The linking tourist routes in the Nakhonloung district. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธนภูมิ ปองเสงี่ยม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
79
การพยากรณ์แนวโน้มคุณภาพอากาศจากพลังงานทางเลือก: กรณีศึกษาก๊าซชีวภาพในจังหวัดสุพรรณบุรี
(Forecasting Trend of Air Quality from Alternative Energy. : Biogas Case Study in Suphanburi Province.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 0 ปีงบประมาณ 2562
-
0
80
กลวิธีการแสดงความเห็นโต้แย้งในละครย้อนยุค เรื่อง บุพเพสันนิวาส
(Strategies to Express Oppositions in the Period “Buppe San Nivas”) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ลักขณา รุ่งโรจน์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
81
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดับกลาง (Intermediate Chinese Communication) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Development of Computer Assisted Instruction (CAI) on Intermediate Chinese Communication for the Students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ขวัญสุดา วรวิบูล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
82
ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหย น้ำส้มควันไม้ และเชื้อเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่าควบคุมโรคกล้าเน่าในพืช
(Efficacy of essential oil, wood vinegar and ectomycorrhizal mushroom for the control of damping-off disease of plant) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
83
การใช้ภาษาไทยของตัวละครในเรื่องบุพเพสันนิวาสที่สะท้อนมุมมองทางวัฒนธรรมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน
(The use of Thai Language of the characters in the fiction Buppesannivas reflecting the Thai cultural perspective of from past to present.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ธนู ทดแทนคุณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
84
ชุดต้นแบบระบบผสมน้ำโอโซนอัตโนมัติเพื่อยับยั้งเชื้อราอัลเทอร์นาเรียในน้ำด้วยความเข้มโอโซนที่เหมาะสมตามช่วงอายุผักคะน้า
(A Automatic Prototype system for inhibit Alternaria fungus in water which suitable ozone concentration to kale cultivated period) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชิดชนก มากจันทร์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
85
แนวทางการพัฒนาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตำบลย่านยาว
(Approaches to Develop of Local Product Distribution center , Yanyao) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พัฒนพงษ์ ธงหาร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
86
การพัฒนารูปแบบการจัดการชุมชนเพื่อพึ่งตนเองอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุในตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิราณีย์ พันมูล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
87
การฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี
(English Communication Skill Training for Tourism Entrepreneurs via Smartphone Applications in Nonthaburi) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. แจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
88
test1 (โครงการเดี่ยว)
  นาย วรงค์ บุญนิมิตร
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
89
การบูรณาการการจัดการความรู้สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธารนี นวัสนธี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก วช. ปีงบประมาณ 2562
-
0
90
การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของแม่แบบที่ใช้ในการจำแนกตัวบุคคลโดยอาศัยจังหวะการพิมพ์และการประยุกต์ใช้
(ฺKeystroke dynamic template quality and its applications) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นภา แซ่เบ๊
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบหน่วยงานภายนอก สวทช ปีงบประมาณ 2562
-
0
91
การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาติพันธ์ลาวเวียงชุมชนดอนคา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. บุญสมหญิง พลเมืองดี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก วช. ปีงบประมาณ 2562
-
0
92
รูปแบบการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าให้กับอาหารจากแห้ว (โครงการเดี่ยว)
  อ. พลารัก ไชยโย
  คณะศิลปศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
93
แนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรมเกาะเกร็ดผ่านการบูรณาการอัตลักษณ์ร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิราณีย์ พันมูล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
94
กระบวนการการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารบนฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยโดยชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุขุม คงดิษฐ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
95
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธนภูมิ ปองเสงี่ยม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
96
รูปแบบการเชื่อมโยงการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสู่ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฐาปกรณ์ ทองคำนุช
  คณะศิลปศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
97
กระบวนการพัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนแบบพหุภาคี อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นาย ธง คำเกิด
  คณะศิลปศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
98
การศึกษาอัตลักษณ์ทุนทางวัตนธรรมชาติพันธุ์มอญเพื่อหนุนเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว (โครงการเดี่ยว)
  ดร. บุญสมหญิง พลเมืองดี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
99
การบูรณาการอัตลักษณ์ชาติพันธุ์มอญสู่การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุขุม คงดิษฐ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
100
ระบบฐานข้อมูลเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อหนุนเสริมศักยภาพการจัดทำแผนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. เอกวิศว์ สงเคราะห์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
101
พัฒนาระบบผักปลอดภัยตามหลัก "การตลาดนำการผลิตกรณีศึกษา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" (โครงการเดี่ยว)
  อ. นพปฎล ขิงทอง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
102
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. อโณทัย ทิพเนตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
103
แนวทางการส่งเสริมความมั่งคงทางอาชีพของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วราภรณ์ นาคใหม่
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
104
การพัฒนารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปฏิพล หอมยามเย็น
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
105
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นที่มีแห้ว และผักปลอดภัยเป็นส่วนผสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุรรณบุรีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
106
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย กรณีศึกษาชุมชนบ้านเสากระโดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
107
กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มผลิตผักปลอดภัยเพื่อจัดการผลิตตามความต้องการของตลาด (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ละอองศรี ศิริเกษร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
108
กระบวนการจัดการธาตุอาหารพืชและการควบคุมศัตรูพืชเพื่อการผลิตเมล่อนคุณภาพอย่างยั่งยืน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฉวีวรรณ บุญเรือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
109
การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงเรือนปลูกเมล่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล่อน (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิเชียร ดวงสีเสน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
110
การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของอาหารชาติพันธุ์มอญจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
111
การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานสีม่วงลูกผสม (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบหน่วยงานภายนอก สวก. ปีงบประมาณ 2562
-
0
112
เครื่องตรวจวัดความหวานเมล่อนด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้ (โครงการเดี่ยว)
  อ. เอกชัย รัตนบรรลือ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
113
ระบบการให้น้ำผักในโรงเรือนเพาะปลูกด้วยโครงข่ายเซนต์เซอร์แบบแบ่งโซนร่วมกับพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิชัย นระมาตย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
114
การออกแบบระบบตัวจับยึดชิ้นงาน (Fixture desing) สำหรับการควบคุมคุณภาพการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ลือเดช เพชรดวง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบหน่วยงานภายนอก ITAP +สวทช ปีงบประมาณ 2562
-
0
115
การออกแบบและศึกษาระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคนิคการจัดการพลังงานที่ดีซีลิ้งค์ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พีรพล จันทร์หอม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบหน่วยงานภายนอก กฟผ.+สวทช. ปีงบประมาณ 2562
-
0
116
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวและการวางแผนพัฒนาท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ความยั่งยืนของพื้นที่เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พินทุสร ปัสนะจะโน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
117
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ท้องถิ่นจากเส้นใยต้นกะลาพื้นที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุธิษา เละเซ็น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
118
การสร้างมูลค่าและมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่ไม่ใช่อาหารชาติพันธุ์มอย จากภูมิปัญญาท้องถิ่น (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
119
การพัฒนาระบบวัดสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกฮีสเทอรีซิสที่ผสานการควบคุมสนามไฟฟ้า ความถี่ ความเค้นอัดและอุณหภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบหน่วยงานภายนอก พสวท. ปีงบประมาณ 2562
-
0
120
การศึกษาต้นกำเนิดของคานดาราจักรและผลจากการกวัดแกว่งของความหนาแน่นที่เกิดจากระบบอนุภาค N ตัว (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ 2562
-
0
121
กระบวนการรังสรรค์วัฒนธรรมพื้นถิ่นสู่การออกแบบพื้นที่วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัชชา โลหะพิริยกุล
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
122
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุทกภัยแบบเรียลไทม์:กรณีศึกษาพื้นที่ปิดล้อมรามคำแหงกรุงเทพมหานคร (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. อภิโชติ อุฬารตินนท์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก สวก. ปีงบประมาณ 2562
-
0
123
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบาฐานศักยภาพทรัพยากรชุมชนและภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0
124
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม (โครงการเดี่ยว)
  รศ. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบหน่วยงานภายนอก มทรส.+สกว. ปีงบประมาณ 2562
-
0