โครงการวิจัย


ชื่อโครงการ : 
หน่วยงาน : 
หัวหน้าโครงการ : 
ปีงบประมาณ : 
คำสำคัญ :
แหล่งงบประมาณ : 

ลำดับ รายการ ไฟล์ จำนวนผู้เข้าชม
1
สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และความต้องการพัฒนางานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาย สุรัตน์ วังพิกุล
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
2
การพัฒนาระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อภิญญา สกุลพราหมณ์
  กองคลัง
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
3
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัย กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
4
การศึกษาชื่อลายผ้าทอในภาษาลาวเวียงตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ฐานะมนตร์ กลิ่นจันทร์แดง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
5
การตรวจหาต้อกระจกด้วยการเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับเครือข่ายประสาทมนุษย์ (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปริญญา นาโท
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
6
การปลูกผักไร้ดินแบบครบวงจรด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติผ่านระบบสมาร์ทโฟน (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วราภรณ์ ลือใจ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
7
ระดับการรายงานเพื่อความยั่งยืนที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว บุญญารัตน์ ฤาชา
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
8
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์วัดขุมแก้ว ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.อ. พลปชา มณรัตนชัย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
9
การออกแบบตัวควบคุมพีไอของวงจรเพิ่มลดแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าบนเครื่องบิน โดยใช้วิธีการทางปัญญาประดิษฐ์ (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิภูษณะ ฉายินทุ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
10
การสร้างและการทดสอบหม้อน้ำระบบปิดขนาดจิ๋ว (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธนาพล สุขชนะ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
11
การพัฒนาสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟิกแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
(Development of information based on animated Infographics Principle with the community participation in Health Promotion of Aging) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นุชรัตน์ นุชประยูร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
12
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ปริณุต ไชยนิชย์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
13
การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกไข่นกกระทาต้มสุกเพื่อโรงเรือนต้นแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิษณุ แฟงเมือง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
14
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชนาถณัฎฐ์ ผลดี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
15
การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหอม (Production of Charcoal Briquette from the Waste Materials in the Flavours and Fragrances Industry) (โครงการเดี่ยว)
  อ. น้ำอ้อย ปัญญา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
16
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อการรับรู้ความเสี่ยงเป็น ตัวแปรกำกับ: เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL กับโปรแกรม AMOS (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปนัดดา บุญมั่น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
17
แพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วิไลวรรณ วงศ์จินดา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
18
การผลิตน้ำมันชีวภาพจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว สับปะรด ด้วยระบวนการกระบวนไมโครเวฟไพโรไลซิส (โครงการเดี่ยว)
  อ. จีรัฐติกุล กล้าหาญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
19
(ภาษาไทย) การศึกษาแนวทางการสื่อความหมายเอกลักษณ์ชุมชนในอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาษาอังกฤษ) A Study of Guidelines of Interpretation of Community Identity in Samchuk District, Suphanburi Province (โครงการเดี่ยว)
  นาย จักร์กวี ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
20
พฤติกรรม และความคาดหวังเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชวนพิศ เปรมกมล
  กองพัฒนานักศึกษา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
21
การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปัญญา ลูกพลับ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
22
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของหน่วย สหกิจศึกษาฝึกงานและฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นิสาชล มังคลา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
23
การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในฟาร์มสุกรร่วมกับเศษอาหารในชุมชนและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ตฤษฐพร แก้วสุก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
24
แปลงปลูกผักอินทรีย์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี iot ต้นแบบสำหรับผู้พิการ
(Intelligent organic vegetable planting with iot technology for the disabled) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วัชรี เพ็ชรวงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
25
แบบจำลองบ้านอัจฉริยะซึ่งควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต.หญิง นิยวดี ศรีสุวรรณ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
26
การออกแบบสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมระบบอัตโนมัติ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชูชาติ เฉลิมถ้อย
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
27
การพัฒนาระบบควบคุมโรงเรือนปิดสวนผักอัจฉริยะผ่านเครือข่าย Internet of Things (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. อาณัติ รัตนถิรกุล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
28
การพัฒนาระบบรู้จำใบหน้าการเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. อาณัติ รัตนถิรกุล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
29
การประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์บนระบบออนไลน์: ชุดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นันทวดี วงษ์เสถียร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
30
ผลของสารเกิดโฟมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมกล้วยน้ำว้าผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบโฟม-แมท (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วชิรญา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
31
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุกัญญา วงษ์ลคร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
32
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานและปัจจัยการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นาง สุวรรณี หงษ์วิจิตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
33
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องล้างข่าเหลืองระบบน้ำวน (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิรันดร์ พรมเกษา
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
34
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลทางบัญชีกับต้นทุนเงินทุนของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  อ. จินตนา โสมโสดา
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
35
การออแบบและพัฒนาเตาเผาถ่านกัมมันต์ จากเปลือกกระจับ (โครงการเดี่ยว)
  อ. จีรัฐติกุล กล้าหาญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
36
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการอบแห้งจิ้งหรีดต้มด้วยลมร้อนและไมโครเวฟ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
37
ปัจจัยนวัตกรรมบริการและปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมชัยนาทธานี (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนภัทร ขาววิเศษ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
38
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้แอบพลิเคชั่น Mymo (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
39
หน่วยวิจัยระบบอัจฉริยะและการแปลงผันพลังงาน (Smart System Research and Energy Conversion Research Unit) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พีรพล จันทร์หอม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
40
หน่วยวิจัยและนวัตกรรมการจัดการข้อมูล (Data Management Innovation and Research Unit: DMIR) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
41
การพัฒนาเครื่องหั่นข้าวเกรียบ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
42
การบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาและเรื่องเล่าพื้นบ้านชาติพันธุ์ลาวเวียง สู่นวัตกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. นัทธี เพชรบุรี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
43
การพัฒนารูปแบบองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว กนกวรรณ นาสมปอง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
44
การพัฒนาโปรแกรม M* Good Statistics เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบตาแหน่ง ระยะที่ 1 (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ประภาส กลับนวล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
45
คอนกรีตสมัยใหม่ที่ผสมเศษยางรถยนต์รีไซร์เคิล (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อินทบุตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
46
แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบนรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในระดับดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปัชฌา ตรีมงคล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
47
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะขามป้อมสกัดเข้มข้นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมูลค่าเชิงพานิชโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (โครงการเดี่ยว)
  อ. จันทร์เพ็ญ บุตรใส
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
48
ศึกษาอิทธิพลตัวแปรของกระบวนการชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้าที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีด้วยนิกเกิล-ทังสเตน (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. อนุศักดิ์ ศิลาชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
49
การพัฒนาประยุกต์ใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ในควบคุมอุณหภูมิและการให้น้ำในโรงเรือน ด้วย IOT แบบง่าย (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิชัย นระมาตย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
50
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ของนักศึกษาศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2563 (โครงการเดี่ยว)
  นาย ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส
  กองบริหารทรัพยากร นนทบุรี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
51
สมบัติทางเคมีกายภาพ การต้านอนุมูลอิสระ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทเห็ดนางฟ้าโดยการย่อยด้วยเอนไซม์โปรตีเอสและน้ำร้อน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
52
ผลของอุณหภูมิและความเข้มข้นในการสกัดต่อคุณภาพของน้ำใบเตย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
53
การประยุกต์ใช้โปรแกรม REXYGEN ร่วมกับบอร์ดราสเบอร์รี่พาย และบอร์ดอาร์-ดุยโน่สำหรับการสร้างระบบควบคุมแบบเรียลไทม์โดยผ่านการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ต
(Application of REXYGEN Software with Raspberry Pi and Arduino for Real-Time Control System Implementation via Internet ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
54
ชุดจำลองการตรวจวัดความผิดพร่องภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีไอโอที (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วารุณี ศรีสงคราม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
55
เทคนิคการใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก เพื่อสร้างโมเดล 3 มิติเสมือนจริง (โครงการเดี่ยว)
  นาย ยอดชาย สิงห์ทอง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
56
การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มัสธูรา ละใบเด็น
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
57
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองการควบคุมไฟฟ้าด้วย IOT วิชาการ วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิชัย นระมาตย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
58
การสร้างฐานข้อมูลการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โครงการเดี่ยว)
  นาย ยอดชาย สิงห์ทอง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
59
ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแรงดันปั๊มน้ำ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภีรศักดิ์ เผ่าผาง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
60
ออกแบบฉนวนหลังคาเหล็กจากวัสดุเหลือทิ้งประเภทกระดาษ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นิรันดร์ วัชโรดม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
61
การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โตโยดะ จำกัด Improvement of warehouse management efficiency: a case study of Toyoda Company Limited (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปัชฌา ตรีมงคล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
62
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารของผู้ประกอบการในตลาดร้อยปี สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มนพัฒน์ บุณยะบูรณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0