โครงการวิจัย


ชื่อโครงการ : 
หน่วยงาน : 
หัวหน้าโครงการ : 
ปีงบประมาณ : 
คำสำคัญ :
แหล่งงบประมาณ : 

ลำดับ รายการ ไฟล์ จำนวนผู้เข้าชม
1
ผลของสีพื้นหลังบ่อเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตการตอบสนองทางความเครียดและระบบภูมิคุ้มกันของปลากะพงขาววัยรุ่นที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด
(Effect of Pond Backgroud Color on growth performance, Stress Response and Immune system of Juveniles Asian Seabass (Lates Calcarifer Bloch, 1790) Rearing in Recirculating Aquaculture System (RAS)) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วิญญู บุญประเสริฐ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
2
การพัฒนานวัตกรรมสื่อดิจิทัลตามหลักศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยติดเตียง
(The Development Digital Media Innovations based on Edutainment to Promote Knowledge Subject Bed Bound Patient Care) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นุชรัตน์ นุชประยูร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
3
ขีดความสามารถในการรองรับได้ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. เบญจรงค์ พื้นสะอาด
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
4
แนวทางการพัฒนาสินค้าที่ระลึกที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องท่องเที่ยวชาวไทยหลังวิกฤตการณ์โควิด: กรณีศึกษา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(The guidelines for the development of souvenir products in response to the purchasing behavior of Thai tourists after Covid-19 infection in Koh Kret Nonthaburi Province ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว กนกกาญจน์ ปานเปรม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
5
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(Development of Digital Marketing for Community based tourism in Koh Kret Nonthaburi Province ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว จง แซ่สง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2566
-
0
6
ระบบใบแสดงผลการศึกษาดิจิทัลโดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนโพรโตคอลบล็อกเชนและใบรับรองจากผู้ให้บริการใบรับรองสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(digital transcript system using electronic signatures on the blockchain protocol and certificates from certificate authority for Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
7
การพัฒนาผนังอิฐบล็อกผสมเส้นใยมะพร้าวเป็นฉนวนกันความร้อน
(The development of brick walls, mixing coconut fibers into Thermal Insulation.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วันทิตา ปาลิเอกวุฒิ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
8
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบอบกรอบกล้วยน้ำว้าด้วยนวัตกรรมสู่เชิงพานิชย์
(Product development of Kluai Nam Wa crispy rice crackers with innovation for the commercial) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วชิรญา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2566 ปีงบประมาณ 2566
-
0
9
การพัฒนาสื่อดิจิทัลพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม Augmented Reality (โครงการเดี่ยว)
  อ. อนุทิตา เล็กเพชร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
10
การพัฒนาจิตรกรรมภาพฝาผนังมีชีวิตขุนช้างขุนแผนเสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิทธิวรรต รอบรู้
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
11
เครื่องเปิดดอกเห็ดนางฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับใช้ภายในบ้าน
(Automatic Oyster Mushroom Germinator for Home Use ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
12
การพัฒนาและผลิตอิฐบล็อกชนิดไม่รับน้ำหนักโดยการผสมเส้นใยต้นธูปฤาษี
(Development and manufacture of non-loaded brick blocks by mixing cattail fibers. ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ลาวัลย์ ขันเกษตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
13
การศึกษาสารไมทราไจนีนจากใบกระท่อมที่เพาะปลูกในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
(Study of Mitragynine from Kratom Leaves Cultivated in Pak Chong District of Nakhon Ratchasima) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สามารถ ต่ายขาว
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
14
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมผงจากข้าว กข 43
(Product development of non-dairy creamer powder using RD43 rice) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิริวรรณ สุขนิคม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
15
นวัตกรรมกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น โดยใช้เศษอิฐมวลเบา เพื่อเพิ่มศักยภาพสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
(Innovation of concrete paving tiles using broken lightweight brick to increase the potential of industrial enterprises in commercial) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ยอดชาย สิงห์ทอง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
16
ออกแบบและสร้างชุดลูกรีดของเครื่องถอดประกอบล้อรถไฟลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
(Design and make the rolling unit of train wheels disassembly machine to reduce import from abroad.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย บดินเดช จูมมณี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
17
การควบคุมทิศทางจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้ขนาดเล็กด้วยการควบคุมแบบปรับตัวเองได้
(Direction Control of An Short Range Mini-Missile with Adaptive Controller) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ทินกร เขียวรี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
18
ทุนมนุษย์ของกลุ่มเจนเนอเรชั่น Z สู่การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก
( Human Capital of Generation Z to Creatively and Innovation: A Grounded Theory Study) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิไลวรรณ วงศ์จินดา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
19
การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนางานแผนและการติดตาม ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A Study of Conditions and Guidelines for developing on Plans and Monitoring of the Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว สุดารัตน์ ลำมะเดช
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
20
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors Affecting the Efficiency in Performance of Finance and Fiscal Officers of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาง ธัญญารัตน์ สาริกา
  กองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
21
แนวโน้มในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Tendency to Decision to Participate in the Enhancing Teacherness Activities from the students of the Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อรพรรณ มะรุมเมือง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
22
ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors affecting non-graduation within the time specified of Bachelor's Degree. Faculty of Engineering and Architecture Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปัญญา ลูกพลับ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
23
การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Study of Problems and Approaches for Performance-Oriented Budget Management According to the Strategy of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อุศนา อนงค์เวช
  กองนโบบายและแผน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
24
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors Affecting Corporate Communications Efficiency : A Case Study of the Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว กนกวรรณ นาสมปอง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
25
ความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารศรีพิทยาคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลังการปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(Service User Satisfaction of the Sripittayakarn Building, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi After Renovation Annual Budget 2022) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ศิระยา กรีพัฒน์
  กองนโบบายและแผน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
26
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอฺธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors Affecting Performance of Academic Support Personnel Office of the President rajamangala university of technology suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส
  กองบริหารทรัพยากร นนทบุรี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
27
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors Influencing to success of Academic Production at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi to Work for a Higher Position of University Staff, Support Line, and Operational Level) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว สุธาทิพย์ โชติศักดิ์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2566
-
0
28
กลไกการขับเคลื่อนการเทียบโอนรายวิชา ของนักศึกษาในระบบเทียบโอน
(The mechanism for driving the transfer of students in the transfer system) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปรีชา ไตรรุ่ง
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
29
ประสิทธิผลการบริหารงานวิจัยของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Effectiveness of Research Management in the Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
30
การศึกษาจิตอาสามิติด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสนับสนุนการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The study of volunteer spirit in social service to support the administration of student activities. of the Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พนา เจนจบ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
31
ทัศนคติและแรงจูงใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่อการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Lecturer’s attitudes and motivations affecting operation of guidelines for assessing the Quality Assurance of education according to vocational standards 2018 in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พัฒน์พล แก้วยม
  กองส่งเสริมคุณภาพ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
32
หน่วยวิจัยนวัตกรรม สารสนเทศดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ
(Innovation research unit digital information for the elderly) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
33
การศึกษาปัญหาและ แนวทางการพัฒนาการบริหารงานคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อภิญญา สกุลพราหมณ์
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
34
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทาและบราห์มันแดงและการทำนายน้ำหนักมีชีวิตโดยใช้สมการเชิงเส้นตรงจากข้อมูลสัดส่วนร่างกาย
(Morphometric characterization of gray and red Brahman cattle and prediction of live weight using linear equation from body measurements data) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
35
ผลของสารคล้ายบราสซินต่อการงอกของเมล็ดและคุณภาพของผลผลิตสการ์เลตเคล
(Effects of Brassin-like Substance on Seeding and Yield Quality of Scarlet Kale) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ศิโรรัตน์ เขียนแม้น
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
36
รูปแบบการใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ จ.นนทบุรี
(Public space use patterns of Wat Chaeng Siri Samphan Community, Nonthaburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วีรวรรณ สระทองห้อย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
37
ความสัมพันธ์ของสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์ที่มีต่อการเจริญเติบโตของจิ้งหรีด
(Comparison of Feed Nutrition to Crickets Mass Rearing) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ทิพย์วรา เทียนสว่าง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
38
ความหลากหลายทางพันธุกรรมสนิปห์ (Single Nucleotide Polymorphisms ;SNPs) ของโคเนื้อพันธุ์บราห์มันที่ถูกเลี้ยงดูในประเทศไทย
(Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) of Brahman Cattle Raised in Thailand) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. บดินทร์ วงศ์พรหม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
39
การจัดรูปแบบกิจกรรมทางกายที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ
(The Formation of Physical Activity of Physical fitness of Elderly) (โครงการเดี่ยว)
  นาย สมเกียรติ คงธนจินดาสิริ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
40
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดขยะอาหารจากการใช้บริการขนส่งอาหารใน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Factors Affecting On Food Waste In Using Food Delivery Service Within Phra Nakhon Si Ayutthaya District Ayuthaya Province. ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ศิริมาพร เจริญในวงศ์เผ่า
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
41
การศึกษาปัญหาการใช้งานระบบเวียนเอกสารโดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนโปรโตคอลบล็อกเชน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ A study of problems in the use of document circulation system using electronic signatures on the blockchain protocol. Faculty of Engineering and Architecture Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (โครงการเดี่ยว)
  นาง รัตนา วาสนาสุขสันต์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
42
การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Study of Motivation Affecting Performance Efficiency of Faculty of Engineering and Architecture Personnel Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นิตยา กรัดเพ็ชร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
43
ปัจจัยที่มีผลต่อการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา กรณีศึกษา : นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี Factors Affecting The Student Controversy Case Study : Undergraduate Student Level Faculty of Engineering and Architecture Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Nonthaburi Campus. (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ศุภลักษณ์ บุญเชย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
44
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุววรณภูมิ
(Factors affecting Financia and Accounting Performance of the department of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว จุฑา ยอดศิลป
  กองบริหารทรัพยากร นนทบุรี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
45
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors Affecting Decision to Study at Faculty of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วิธานี สนามแจ่ม
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
46
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์รูปแบบมัลติฟังก์ชั่น เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก
(Multifunctional Furniture Design to Increase Usable Space for Small Residential) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว กมลวรรณ แสงธรรมทวี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
47
การออกแบบและการพัฒนาถาดเพาะชำกล้าไม้จากขี้เลื่อยที่ย่อยสลายได้
(Design and development of biodegradable sawdust nursery trays) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เบญจวรรณ ปานแม้น
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ 2566 ปีงบประมาณ 2566
-
0
48
การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องสัมผัสเป็นจุด ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
(Study of the Influence factors on the efficiency of the Single Point Incremental Forming Process with Artificial Intelligence Technology ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เอกวิศว์ สงเคราะห์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
49
การวินิจฉัยศัตรูพืชของผักเคลและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยในการประยุกต์ใช้เพื่อการควบคุมตามหลักเกษตรปลอดภัยภายใต้ระบบปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
(Diagnosis of Kale Pests and Bioactivity of the Essential Oil in Application for Good Agricultural Practice Controlling under Soilless Culture System) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สัณฐิติ บินคาเดอร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
50
การคาดการณ์กำลังไฟฟ้าของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าเซลล์เเสงอาทิตย์โดยใช้แบบจำลองทางกายภาพและแบบจำลองการถดถอย
(Power forecasting of photovoltaic power generation systems using physical models and regression models. ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พรหมพักตร์ บุญรักษา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
-
0
 
 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Telephone : 035 709 097 Website : www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 E-mail : rdi_rmutsb@gmail.com  Facebook : www.facebook.com/rdi.rus2014