โครงการวิจัย


ชื่อโครงการ : 
หน่วยงาน : 
หัวหน้าโครงการ : 
ปีงบประมาณ : 
คำสำคัญ :
แหล่งงบประมาณ : 

ลำดับ รายการ ไฟล์ จำนวนผู้เข้าชม
1
สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และความต้องการพัฒนางานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Problems, solutions approaches and development needs in institutional research of supporting staff in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว สมพร วงศ์ศักดิ์
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
2
การพัฒนาระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The development of online payroll slip system of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อภิญญา สกุลพราหมณ์
  กองคลัง
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
3
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัย กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Development of Research Management Model : A Case Study of the Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
4
การศึกษาชื่อลายผ้าทอในภาษาลาวเวียงตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
(An Ethnosemantic study of the pattern names of traditional textile of LaoWiang dialect ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ฐานะมนตร์ กลิ่นจันทร์แดง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
5
การตรวจหาต้อกระจกด้วยการเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับเครือข่ายประสาทมนุษย์
(Cataract Detection using Machine Learning and Neural Network) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปริญญา นาโท
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
6
การปลูกผักไร้ดินแบบครบวงจรด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติผ่านระบบสมาร์ทโฟน
(Vegetable Hydroponics with Automation Control System via Smartphone) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วราภรณ์ ลือใจ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
7
ระดับการรายงานเพื่อความยั่งยืนที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(The Level of Sustainability Reporting on Firm Performance of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว บุญญารัตน์ ยรรยงพาณิชย์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
8
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์วัดขุมแก้ว ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The creation of public relations media, Khum Kaew Temple, Krajew Sub-district, Phachi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.อ. พลปชา มณรัตนชัย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
9
การออกแบบตัวควบคุมพีไอของวงจรเพิ่มลดแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าบนเครื่องบิน โดยใช้วิธีการทางปัญญาประดิษฐ์
(The PI Controller Design of Buck-Boost Converter Unit in the Aircraft Power System Using an Artificial Intelligence) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิภูษณะ ฉายินทุ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
10
การสร้างและการทดสอบหม้อน้ำระบบปิดขนาดจิ๋ว
(Construction and Testing of a Miniature Closed-Loop Boiler ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธนาพล สุขชนะ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
11
การพัฒนาสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟิกแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
(Development of information based on animated Infographics Principle with the community participation in Health Promotion of Aging) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นุชรัตน์ นุชประยูร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
12
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Instructional Design Model to Media Development Process to Enhance the Democratic Personality of Students at of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ปริณุต ไชยนิชย์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
13
การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกไข่นกกระทาต้มสุกเพื่อโรงเรือนต้นแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์
(Development of Boiled Quail Egg Peeling Machine to Master Greenhouses Smart Farmer) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิษณุ แฟงเมือง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
14
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Transformational Leadership Affecting Efficacy Performance of University Staff A Case Study of University Staff at PhraNakhonSi Ayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชนาถณัฎฐ์ ผลดี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
15
การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหอม
(Production of Charcoal Briquette from the Waste Materials in the Flavours and Fragrances Industry) (โครงการเดี่ยว)
  อ. น้ำอ้อย ปัญญา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
16
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อการรับรู้ความเสี่ยงเป็น ตัวแปรกำกับ: เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL กับโปรแกรม AMOS
(Development of Causal Relationship Model of Factor Affected to Ayutthaya Historical City Image, Perceived Risk’ Moderator Variable: Efficiency Comparison between LISREL and AMOS) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปนัดดา บุญมั่น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
17
แพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษา
(Digital Learning Platform for 21st Century Skills of Education Section ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วิไลวรรณ วงศ์จินดา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
18
การผลิตน้ำมันชีวภาพจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว สับปะรด ด้วยระบวนการกระบวนไมโครเวฟไพโรไลซิส
(Bio-oil production from post-harvest agricultural waste Pineapple from Microwave Pyrolysis process ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จีรัฐติกุล กล้าหาญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
19
(ภาษาไทย) การศึกษาแนวทางการสื่อความหมายเอกลักษณ์ชุมชนในอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
((ภาษาอังกฤษ) A Study of Guidelines of Interpretation of Community Identity in Samchuk District, Suphanburi Province ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย จักร์กวี ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
20
พฤติกรรม และความคาดหวังเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Behavior and expectations regarding student activities a case study of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชวนพิศ เปรมกมล
  กองพัฒนานักศึกษา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
21
การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Study of Factors for Making Decision to have Further Education in Bachelor's Degree in Faculty of Engineering and Architecture Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปัญญา ลูกพลับ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
22
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของหน่วย สหกิจศึกษาฝึกงานและฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A study of students satisfaction with service of center Co-operative Education and teacher professional experience Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นิสาชล มังคลา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
23
การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในฟาร์มสุกรร่วมกับเศษอาหารในชุมชนและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ
(Biogas Production from Wastewater in Pig farms by Co-digestion of Municipal Food waste and Agricultural wastes) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ตฤษฐพร แก้วสุก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
24
แปลงปลูกผักอินทรีย์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี iot ต้นแบบสำหรับผู้พิการ
(Intelligent organic vegetable planting with iot technology for the disabled) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วัชรี เพ็ชรวงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
25
แบบจำลองบ้านอัจฉริยะซึ่งควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT)
(Smart Home Model Based on Microcontroller and Internet of Things (IoT)) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต.หญิง นิยวดี ศรีสุวรรณ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
26
การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดสำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งควบคุมระบบอัตโนมัติ
(Mushroom Design for Temperature and Humidity Control by Using the Application with the Internet of Things Technology the Control System Automation) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชูชาติ เฉลิมถ้อย
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
27
การพัฒนาระบบควบคุมโรงเรือนปิดสวนผักอัจฉริยะผ่านเครือข่าย Internet of Things
(Development evaporation cooling control system smart vegetable garden through the internet of things) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. อาณัติ รัตนถิรกุล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
28
การพัฒนาระบบรู้จำใบหน้าการเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Attendance monitoring system with face recognition technologies of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. อาณัติ รัตนถิรกุล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
29
ผลของสารเกิดโฟมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมกล้วยน้ำว้าผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบโฟม-แมท
(Effect of foaming agent on quality of banana (kluai namwa) milk powder by foam-mat drying) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วชิรญา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
30
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(The relationship between corporate governance and capital cost of listed companies in the Stock Exchange of Thailand.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุกัญญา วงษ์ลคร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
31
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานและปัจจัยการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี
(Working Environment Factors and Teamwork Factors That affects the work efficiency of employees of Supamitr Hospital Suphan Buri Province) (โครงการเดี่ยว)
  นาง สุวรรณี หงษ์วิจิตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
32
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องล้างข่าเหลืองระบบน้ำวน
(The building and seek efficiency of the alpinia galangal whirlpool system machine) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิรันดร์ พรมเกษา
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
33
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลทางบัญชีกับต้นทุนเงินทุนของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(The relationship between accounting quality and capital cost of listed companies in the Stock Exchange of Thailand.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จินตนา โสมโสดา
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
34
การออกแบบและพัฒนาเตาเผาถ่านกัมมันต์ จากเปลือกกระจับ
(Design And Development of Activated Charcoal from water chestnut shell) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จีรัฐติกุล กล้าหาญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
35
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการอบแห้งจิ้งหรีดต้มด้วยลมร้อนและไมโครเวฟ
(Preliminary Study on Hot Air and Microwave Drying of Boiled Cricket) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
36
ปัจจัยนวัตกรรมบริการและปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมชัยนาทธานี
(Service Innovation Factors and Service Quality Factors That Affect Decision to Use the Service at Chainat Thani Hotel) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนภัทร ขาววิเศษ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
37
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้แอบพลิเคชั่น Mymo
(Factors Affecting Adoption of MyMo) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
38
หน่วยวิจัยระบบอัจฉริยะและการแปลงผันพลังงาน
(Smart System Research and Energy Conversion Research Unit) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พีรพล จันทร์หอม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
39
หน่วยวิจัยและนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
(Data Management Innovation and Research Unit: DMIR) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
40
การพัฒนาเครื่องหั่นข้าวเกรียบ
(Development of rice crisp cutting machine) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
41
การบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาและเรื่องเล่าพื้นบ้านชาติพันธุ์ลาวเวียง สู่นวัตกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
(The Integration of Language Knowledge and Lao Wiang Folklores into Learning Innovation for Students in Donka Sub-district, U Thong District, Suphanburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นัทธี เพชรบุรี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
42
การพัฒนารูปแบบองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Development of Model in An Organization and Management for the Excellence : A Case Study of the Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว กนกวรรณ นาสมปอง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
43
คอนกรีตสมัยใหม่ที่ผสมเศษยางรถยนต์รีไซร์เคิล
(Modern Concrete Mixed with recycled rubber tires ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อินทบุตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
44
แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบนรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในระดับดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปัชฌา ตรีมงคล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
45
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะขามป้อมสกัดเข้มข้นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมูลค่าเชิงพานิชโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (โครงการเดี่ยว)
  อ. จันทร์เพ็ญ บุตรใส
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
46
ศึกษาอิทธิพลตัวแปรของกระบวนการชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้าที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีด้วยนิกเกิล-ทังสเตน (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. อนุศักดิ์ ศิลาชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
47
การประยุกต์ใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ในควบคุมอุณหภูมิและการให้น้ำในโรงเรือน ด้วย IOT แบบง่าย
(Application solar energy using automation for controling temperature and watering greenhouse with IoT) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิชัย นระมาตย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
48
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ของนักศึกษาศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2563
(Decision to study at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Of students in Nonthaburi Center, academic year 2020) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส
  กองบริหารทรัพยากร นนทบุรี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
49
สมบัติทางเคมีกายภาพ การต้านอนุมูลอิสระ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทเห็ดนางฟ้าโดยการย่อยด้วยเอนไซม์โปรติเอสและน้ำร้อน
(Physicochemical, antioxidant and functional properties of protein hydrolysate of oyster mushroom on hydrolysis with protease and hot water) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
50
ผลของอุณหภูมิและความเข้มข้นในการสกัดต่อคุณภาพของน้ำใบเตย
(Effect of extraction temperature and concentration on the quality of pandan juice) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
51
การประยุกต์ใช้โปรแกรม REXYGEN ร่วมกับบอร์ดราสเบอร์รี่พาย และบอร์ดอาร์-ดุยโน่สำหรับการสร้างระบบควบคุมแบบเรียลไทม์โดยผ่านการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ต
(Application of REXYGEN Software with Raspberry Pi and Arduino for Real-Time Control System Implementation via Internet ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
52
เทคนิคการใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก เพื่อสร้างโมเดล 3 มิติเสมือนจริง
(Technique use small UAV for create 3D reality modeling) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ยอดชาย สิงห์ทอง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
53
ผลของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม
(Effect of photosynthetic bacteria on growth performance of Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มัสธูรา ละใบเด็น
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
54
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองการควบคุมไฟฟ้าด้วย IOT วิชาการ วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(The Development Experimental Set Control the Electric with Internet of Things of Electric Circuits Analysis 1 Course) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิชัย นระมาตย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
55
การสร้างฐานข้อมูลการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ด้วยอากาศยานไร้คนขับ
(Create information land use in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi huntra campus with UAV) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ยอดชาย สิงห์ทอง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
56
ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแรงดันปั๊มน้ำ
( Demonstration set of generator from water pump pressure) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภีรศักดิ์ เผ่าผาง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
57
ออกแบบฉนวนหลังคาเหล็กจากวัสดุเหลือทิ้งประเภทกระดาษ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นิรันดร์ วัชโรดม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
58
การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โตโยดะ จำกัด Improvement of warehouse management efficiency: a case study of Toyoda Company Limited (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปัชฌา ตรีมงคล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
59
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารของผู้ประกอบการในตลาดร้อยปี สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มนพัฒน์ บุณยะบูรณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
60
การพัฒนาโปรแกรม M* Good Statistics เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบตำแหน่ง ระยะที่ 1
(Development of M* Good Statistics Program for Efficiency Testing in Location Test Statistics Phase I) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ประภาส กลับนวล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
61
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นทักษะปฏิบัติ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว กรณีศึกษา: นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(“Development of Task-Based Teaching in Chinese for Hotel and Tourism on Fourth Grade Students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi”) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วิมลวรรณ เปียยก
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
62
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ
(Factors affecting tax Planning of listed copanies in the Market for Altenative Investment) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ฉัตรธิมา ยกซิ่ว
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
63
การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการประเมินมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมของ วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Economics Study for Valuation of the cultural heritage of temples in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กนกกาญจน์ กล่อมเกลา
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
64
การแจ้งเตือนและวิเคราะห์พฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยด้วยระบบผู้ช่วยแพทย์
(Alert and analyze medication adherence of Patient with medical assistant system ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐกานติ์ โตนวล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
65
การพัฒนาตัวแบบการสอนทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการทฤษฎี CLT สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (A Development of English Communication Skill Instructional Model to Enhance Listening-Speaking Abilities Based on CLT Theory for Undergraduate Students in Rajamangala Technological University Suwannaphum : Suphunburi Campus.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย เมธัส เมยไธสง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
66
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้บนฐานคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและชุมชนในเขตอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
(The development of cooperative model to link the schools to be a learning sources of sufficient economy of schools and communities in Sai Noi district, Nonthaburi province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิราณีย์ พันมูล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
67
กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการขายสินค้าของผู้ค้าแบบแผงลอยชาวไทย ย่านตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(English Communication Strategies of Ayutthaya Night Market (Telephone Organization) Stall Vendors in Phranakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วันวิสาข์ มาสูตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
68
การสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อการใช้ประโยชน์บึงสาธารณะชุมชน (โครงการเดี่ยว)
  นาย พัฒนพงษ์ ธงหาร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
69
การศึกษาปัญหาการจัดทำรายงานวิชาการ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(Problems of academic reports Conducting : A Case Study of Students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Suphanburi Campus.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
70
การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลและแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเกษตร
(The Development of Innovative Engine Prototype Powered by Diesel and LPG as Fuel for Agriculture) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ชัยยง ศิริพรมงคลชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
71
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาในยุคดิจิทัล ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL RESEARCH COMPETENCY IN DIGITAL AGE INDICATORS FOR GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION STUDENTS ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สิรภัทร จันทะมงคล
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
72
การคัดเลือกโพรไบโอติกที่แยกได้จากทางเดินอาหารของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงกุ้ง
(Screening of Probiotics Isolated from Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Gastrointestinal Tract for improvement of shrimp productivity ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ทัศนีย์ นลวชัย
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
73
การวิเคราะห์ต้นทุนและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้กับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Cost Analysis and Knowledge Transfer to Increase Economic Value of Hydroponic Vegetable Growing to Agricultural Practitioners in Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ภคพล สุนทรโรจน์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
74
การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตปกติใหม่
(Tourism Logistics management in Ayutthaya for New Normal travel support ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อรคพัฒร์ บัวลม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
75
การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่
(Value Added of Thai herbs to create careers for communities semi-urban rural areas in the new normal life.) (โครงการเดี่ยว)
  นาง นิติมา สุวรรณโกมล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
76
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบวิถีชีวิตใหม่
(Integrated Marketing Communication to encourage New Normal Health Tourism) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ณัฐกฤตา รักใหม่
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
77
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Online shopping behavior in the crisis of the 2019 coronavirus epidemic among people in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  นาย อดิศัย วรรธนะภูติ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
78
การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
(The enhancement of standard tourism by community) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วาสุกรี แสงป้อม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
79
แนวทางการออกแบบพื้นที่วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวความคิดชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตลาดชุมชนหมู่บ้านโอ่งอ่าง ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วราภรณ์ บุตรจันทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
80
แนวทางการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Guideline for Enhancing the Potential of Healthy Tourism in Ban Kum, Bang Ban District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เบญจรงค์ พื้นสะอาด
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
81
การยกระดับนวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมบนรากฐานมรดกวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ฐาปกรณ์ ทองคำนุช
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
82
แนวทางการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจกลุ่มอาชีพการเพาะปลูกตะโกดัด อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Approach to Enchancement the Potential of the Community Enterprise of Tako Dow Cultivation Professional Group, Tha Ruea District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  นาง สุวรรณี หงษ์วิจิตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
83
ความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี
(Demand for Information Resources and service of the Publie Library Users Suphanburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุภาวดี เผือกฟัก
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
84
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษหน้า
(The Innovation And Administrative Technology To Promote Good Governance Of Local Administrative Organizations In The Next Decade) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. จิดาภา เร่งมีศรีสุข
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
85
การคัดเลือกจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคฟันผุในช่องปาก
(Selection of probiotics for Inhibit dental Caries) (โครงการเดี่ยว)
  นาย สุรัตน์ วังพิกุล
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
86
การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกไทย-ลาว
(Adaptation to Support Social, Cultural, and Tourism Change after the Epidemic of Coronavirus 2019 (COVID-19) for Thai-Laos World Heritage Sites) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สมพงษ์ เกษานุช
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
87
รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วยวงจรคุณภาพเดมิ่ง (PDCA) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A Model of Academic Affairs Administration with PDCA Quality Cycle of the Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาง นิษฐาภรณ์ ชาญสมร
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
88
ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Students’ Opinions on Participating in Extra Curriculur Activities at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ศิรดา สุคันธจันทร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
89
การตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The determination of study on Students Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว บุษบา สภาพไทย
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
90
การพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Development of electronic document system usage patterns of the Faculty of Business Administration and Information Technology Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย นนทชัย สิงห์ห่วง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
91
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบจัดการเอกสารราชการออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(A Development Web application government document management system online for Faculty of Business Administration and Information Technology) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
92
ประสิทธิภาพในการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Efficiency in Institution Research Factors of Supporting Staff in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เกวรี ทรัพย์ประเสริฐ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
93
การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา ของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Perception and Participation Quality Assurance In Education of Student leaders in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ขจรศักดิ์ ฝากสาคร
  กองพัฒนานักศึกษา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
94
การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Adjustment of the First Year Undergraduate Students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์
  กองพัฒนานักศึกษา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
95
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษา
(Development of Augmented Reality Technology to Support Audio-Visual Aid for Teaching and Learning Management and Educational Activities.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ทรงวุฒิ ใยกะมุข
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
96
การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกที่มีต่อการให้บริการของงานตรวจคุณวุฒิการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Study of the Satisfaction of External Organizations towards the Educational Qualification Examination Service Provision of Office of Academic Promotion and Registration,Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ทัตเทพ อยู่บรรพต
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
97
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Service Quality Development Guideline for Student Development Division of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาง ฤทัยชนก โพธิ์งาม
  กองพัฒนานักศึกษา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
98
พฤติกรรม และความต้องการในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Behavior and Needs for Exercise of students a case study of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาง ขวัญชนก ศรีละคร
  กองพัฒนานักศึกษา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
99
การศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Study of Attitude and Volunteer Spirit Behavior of students a case study of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ฐาปกรณ์ คารีขัน
  กองพัฒนานักศึกษา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
100
การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Google Site
(Study and Development of a system for monitoring internal educational quality assurance Self-Assessment reports of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi by Google Site software packages) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พัฒน์พล แก้วยม
  กองส่งเสริมคุณภาพ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
101
การศึกษาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรในกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A study of motivation of the work of personnel in the Nonthaburi Resource Management Division. Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มณฑิรา สาระพันธ์
  กองบริหารทรัพยากร นนทบุรี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
102
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(Factors Affecting Student Participation in Activities of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphanburi Center) (โครงการเดี่ยว)
  นาย อำนวย ช้างโต
  กองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
103
การพัฒนาระบบแจ้งการโอนเงินด้วยแอปพลิเคชันสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The development of a money transfer notification system with application for personnel at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาง ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม
  กองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
104
การพัฒนาแชทบอทสำหรับให้คำแนะนำการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(The development of Chatbot to Support and Provide Proactive Service for Academic Resources and Information Technology ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย นฤทธิ์ แสงเปี่ยม
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
105
การใช้โมเดลพยากรณ์งบประมาณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานสารสนเทศ โดยใช้ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Utilization of The Predictive Models to Enhance Budgeting and System Accuracy Based on Evaluation Data from Academic Resources and Information Technology as a case study) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
106
หุ่นยนต์ตรวจสอบสภาพสายตัวนำของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงผ่านการควบคุมระยะไกล
(Conductor Inspection of Overhead Transmission Line Robot via Remote Control) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วราภรณ์ ลือใจ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
107
การออกแบบและสร้างชุดฝึกควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเกษตรอัจฉริยะ
(Design and construction of electrical and electronic control training package for intelligent agriculture ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วิภาดา วงศ์สุริยา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
108
พฤติกรรมความตั้งใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานการไฟฟ้า
(Intention Behavior Using Information technology of the Employees of Electricity Authority.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
109
นวัตกรรมไอโอทีเพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ไชยยันต์ บุญมี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
110
หน่วยวิจัยและแพล็ตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ (RUS MOOC)
(The Research Unit and Platform for Online Teaching (RUS MOOC)) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ธงชัย อรัญชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
111
หน่วยวิจัยนวัตกรรม สารสนเทศดิจิตัลสำหรับผู้สูงอายุ
(Inovation research unit digital information for the elderly. ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
112
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
(National Infrastructure Engineering Expertise Center) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564
-
0
113
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยี internet of things เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าแบบปลอดเชื้อ
(Robotic technology and internet of things implementation for scaling sterile cordyceps cultivate) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศิวัตม์ พลอินทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบหน่วยงานภายนอก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564
-
0
114
สถาปัตยกรรมเรือนขนมปังขิง
(Architecture Gingerbread) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ภัทราวดี ศิริวรรณ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2564 ปีงบประมาณ 2564
-
0
 
 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Telephone : 035 709 097 Website : www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 E-mail : rdi_rmutsb@gmail.com  Facebook : www.facebook.com/rdi.rus2014