โครงการวิจัย


ชื่อโครงการ : 
หน่วยงาน : 
หัวหน้าโครงการ : 
ปีงบประมาณ : 
คำสำคัญ :
แหล่งงบประมาณ : 

ลำดับ รายการ ไฟล์ จำนวนผู้เข้าชม
1
ระบบใบแสดงผลการศึกษาดิจิทัลโดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนโพรโตคอลบล็อกเชนและใบรับรองจากผู้ให้บริการใบรับรองสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(digital transcript system using electronic signatures on the blockchain protocol and certificates from certificate authority for Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
98
2
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors Affecting the Efficiency in Performance of Finance and Fiscal Officers of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาง ธัญญารัตน์ สาริกา
  กองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2566
4
 
 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Telephone : 035 709 097 Website : www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 E-mail : rdi_rmutsb@gmail.com  Facebook : www.facebook.com/rdi.rus2014