โครงการวิจัย


ชื่อโครงการ : 
หน่วยงาน : 
หัวหน้าโครงการ : 
ปีงบประมาณ : 
คำสำคัญ :
แหล่งงบประมาณ : 

ลำดับ รายการ ไฟล์ จำนวนผู้เข้าชม
1
ผลของสารคล้ายบราสซินต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดเทียนพันธุ์ “เทียนอยุธยา 60"
(Effects of Brassin-like Substance on Yield and Quality of Tian corn var. “Tian Ayutthaya 60") (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ศิโรรัตน์ เขียนแม้น
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
2
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตเห็ดหลินจือแดงในวัสดุปลูกที่แตกต่างกัน
(Comparison of Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Growth and Yield in Difference Substrate Media) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธนวรรณ พรมขลิบนิล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
3
สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
(MODERN ACCOUNTING COMPETENCIES ON PRACTICE SUCCESS OF BOOKKEEPERS IN SUPHANBURI PROVINCES ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พิธาน แสนภักดี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
4
การศึกษาเชิงตัวเลขผลกระทบของความชื้นต่อการเสื่อมสลายของจิตรกรรมฝาผนังภายในพระปรางค์ วัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
(Numerical Simulation of the effects of moisture on the murals deterioration inside the pagoda, Ratchaburana Historical Temple, Historical Park Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มงคล แก้วบำรุง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
5
การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกระยะทางสำหรับติดตั้งไปกับรถตรวจราง
(Development of record distance measuring equipment unit for mounting with rail patrol vehicles) (โครงการเดี่ยว)
  นาย อนุวัฒน์ บำรุงกิจ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
6
การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ทางกลที่มีน้ำหนักเบาด้วยวัสดุขั้นสูง
(Developing the prototype of a lightweight compliance mechanism with an advanced materials.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ชัยวัฒน์ คุรุกิจวาณิชย์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
7
การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองดม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
(A study the Diversity of Natural Resources and Ecological Systems at the Nongdom Resevoir Project in the royal remark, Danchang Sub-district, Danchang District, Suphanburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ลักขณา รุ่งโรจน์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
8
การศึกษาคุณสมบัติการบดอัดและค่า ซี บี อาร์ ของดินถมลาดคันทางที่ผสมเส้นใยจากกระสอบป่าน
(A study on compaction characteristics and CBR of embankment fill stabilized by hemp fiber.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชลธิชา จีบตะคุ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
9
กังหันลมแกนหมุนตั้งสำหรับสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
(Vertical Axis wind Turbine for pumping water use in agriculture) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ชัยยันต์ ใจบุญมา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
10
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันวางแผนการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาแบบมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(Development of Mobile Application to management travel trip Buddhist tourism with participation of tourists in Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นุชรัตน์ นุชประยูร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
270
11
ระบบสนับสนุนและแนะนำหัวข้อในรายวิชาการศึกษาโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงกับความถนัดของตนเองและความต้องการของตลาดแรงงานโดยใช้ออนโทโลยีร่วมกับโครงงานในอดีต
(Recommender and Supporting System of Project study in Information Technology According to Students Proficiency and Market Demand Using Ontology and Existing Project Works) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อังสนา ผ่อนสุข
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2565
-
0
12
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(Guideline for Creative Tourism Management base on Social Capital and Cultural Capital in Koh Kret Community.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เบญจรงค์ พื้นสะอาด
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
13
การศึกษาการตรวจวัดชั้นน้ำกร่อยระหว่างการขุดเจาะวัดน้ำบาดาล
(The study of the brackish aquifer during groundwater drilling) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ชนะรบ วิชาลัย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
14
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนของตลาดนัดวัฒนธรรมวัดอาน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิตราภรณ์ เถรวัตร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
15
การสร้างคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์บ้านโรงสวด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สู่การแข่งขันในการค้าสมัยใหม่ (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิราณีย์ พันมูล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
16
อิทธิพลของตัวแปรกระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมที่มีผลต่องานเชื่อมพอกผิวเครื่องมือเตรียมดินในงานเกษตร
(Effects of Shield Metal arc Welding Process Parameters on the Property Hard facing Weld Tillage equipment agricultural) (โครงการเดี่ยว)
  นาย นิรันดร์ พรมเกษา
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
17
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวด้านการเงินของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
(Factors Influencing on Financial Adjustment of People in Suphanburi District under COVID-19 Restriction) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปฐมพงค์ กุกแก้ว
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
106
18
บทบาทภาครัฐและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้สตรีทอาร์ตพื้นที่ศึกษาใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ทรานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี
(The Roles of Government and Local Community Participation to Promote Tourism by using Street Art at Maha Chesadabodindranusorn Bridge, Nonthaburi. ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ภารณี อินทร์เล็ก
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
19
นวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตรสร้างสรรค์สมหวังที่วังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(Participatory Innovation of Tourism Community Enterprise in “ Somwang at Wangyang”, Creative Agricultural Tourism Community, Siprachan, Suphanburi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
20
มิติการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะของเมือง:กรณีศึกษาชุมชนท่าทราย จ.นนทบุรี
(DIMENSIONS OF URBAN PUBLIC OPEN SPACE USES: A CASE STUDY OF THA SAI COMMUNITY ,NONTHABURI PROVINCE) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พัลยมล หางนาค
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
21
การศึกษารูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารที่ได้รับอิทธิพลจากมอญ กรณีศึกษาชุมชนมอญปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(A STUDY OF THE MON CULTURAL INFLUENCE UBOSATHES AND VIHARAS STYLE : A CASE STUDY OF MON-PAKKRET ,NONTHABURI PROVINCE.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ศิริญญา ปัญญะภาโส
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
22
การพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานการเกษตรแบบยั่งยืนในตำบลทับน้ำ-บ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The development of tourism management potential with digital technology innovation to promote creative community sustainable agricultural tourism In Thap Nam and Ban Ma Subdistirct, Bang Pahan District, Phra Nakhon Si Ayutthaya ) (แผนงานวิจัย)
  ผศ.ดร. สาลินันท์ บุญมี | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
23
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง “การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น” สำหรับการจัดการศึกษาระบบเปิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Online Learning Development of “Introduction to Python Programming” for Massive Open Online Course (MOOC) of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
24
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการออกแบบฐานข้อมูล บนแอพพลิเคชัน Google Classroom
(Development of Online Lessons on Database Design with Google Classroom Application) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐฐิณี คงไกรฤกษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
25
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(The Development Instructional Media on Massive Open Online Course Using Brain-Based Learning to Personality Development for Career Program of Undergraduate Students ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ปริณุต ไชยนิชย์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
26
การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์แบบเปิดเพื่อรองรับผู้เรียนจำนวนมาก เรื่อง “การสร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยซอฟต์แวร์อย่างง่าย” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Development of Online Learning Media : “The Creating of Mobile Applications by simple software” for Massive Open Online Course (MOOC) of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จารุณี ทองอร่าม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
27
การพัฒนาสื่อดิจิทัลการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
(Development Digital Media of Massive Open Online Course (MOOC): Integrated Information Technology Course) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อนุชา ซาเฮาะ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
28
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตกเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
(online teaching and learning model western architectural history space the distance between the teacher and the student) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ภัทราวดี ศิริวรรณ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
29
การสร้างสื่อออนไลน์สำหรับฝึกทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิตประจำวันและการทำงานในประเทศญี่ปุ่น
(An Online Media Creation on Japanese Communication Skill Practice about Daily life and Work in Japan ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. แจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
30
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานออนไลน์แบบเปิด ในวิกฤตโควิด 19
(The Development of Instructional Media in Preparing English for Work in a Global Crisis – COVID 19 ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย จรัญ อ่อนขาว
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
31
การพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ กรณีศึกษา ชุมชนท่องเที่ยวในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน
((Developing Leadership Competency to Promote Smart Tourism: A Case Study of Tourism Community in the Upper Central Region) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กอบชัย เมฆดี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
32
การสร้างอาชีพเกษตรแบบผสมผสาน : ทางรอดวิกฤติเศรษฐกิจด้วยแนวทางวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
( Creating the Integrated Agriculture Occupation: Survive the Economic Crisis by Implementing Community Enterprise in Tambon Thang Phra, Pho Thong District, Angthong Province ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ศิริรัตน์ สัยวุฒิ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
33
การยกระดับขีดความสามารถการรองรับด้านอุปทานในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบปกติใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
(Upgrading Supply-Side Capacity Model of Creative Tourism New Normal Management of Community based Tourism Destination in Special Area: U-THONG Ancient City U-Thong District, Suphan Buri Province.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ธง คำเกิด
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2565
-
0
34
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น “แรงงานชนะ” เพื่อส่งเสริมทักษะ Reskill & Upskill และเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการโรคระบาดของ COVID-19
(Development of Application “Labor Chana” to Enhance Reskill & Upskill and Prepare for Future Work after COVID-19 pandemic ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิไลวรรณ วงศ์จินดา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
35
การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับตรวจจับการระบาดของโรคหนอนกอในนาข้าวด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก สำหรับเกษตรกรทำนาเชิงอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The development of a digital platform for detecting outbreak of worm disease in rice fields with deep learning technology. for farmers in industrial farming, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. แสงทอง บุญยิ่ง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
36
การพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล
(The marketing innovations developing for cultural tourism to a digital. ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
37
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งเน้นทักษะการผสมผสานสำหรับกลุ่มความไม่สอดคล้องทางการศึกษาสู่ตลาดแรงงานเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
(Digital Learning Transformation Based on Mixed Skill for Skill Mismatch to Labors in the Eastern Economic Corrido (EEC)) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. คมสันต์ งามขำ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
38
การพัฒนาเม็ดดินเผามวลเบาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
(Development of lightweight expanded clay aggregate from agricultural waste materials) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
174
39
การพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะวิชาชีพช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระดับ 1 (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
40
รูปแบบการเสริมสร้างกรอบความคิดเติบโตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Model for Enhancing the Growth Mindset for Students Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นันทยา คงประพันธ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
41
การพัฒนาชุดตรวจวัดด้วยตาเปล่าของอะลูมิเนียม (III) ไอออนในน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินโดยใช้สารสกัดแอนโทไซยานินจากผลก้างปลาเครือเป็นสารคีเลต
(Development of Naked-Eye Detection Series of Aluminium (III) Ion in Village Surface Water Supply by Using Anthocyanin Extracted from Phyllanthus reticulatus Poir. as Chelating Agent) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วรนันธ์ เหล็กเพชร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
42
เครื่องบำบัดน้ำอัตโนมัติสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยเทคนิคโอโซนเพื่อลดปัญหาการขาดเเคลนน้ำเพื่อการเกษตร
(Automatic Water Treatment Machine for Shrimp Pond with Ozone Technique to water shortage for agriculture) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กิตติพงศ์ คล้ายดี
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
43
การยกระดับนวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมบนรากฐานมรดกวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Enhancement of Service Innovation in Hotel Business based on Cultural Heritage in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ฐาปกรณ์ ทองคำนุช
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
44
ศึกษาอิทธิพลตัวแปรของกระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะนิกเกิล-ทังสเตนด้วยไฟฟ้าที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลและองค์ประกอบทางเคมี (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. อนุศักดิ์ ศิลาชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
45
การพัฒนาช้อนส้อมที่สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งข้าวเสาไห้ที่มีการเติมรำสกัดน้ำมันโดยการอัดขึ้นรูปร้อน: คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัส
(Development of biodegradable cutlery from Sao Hai rice flour containing with defatted rice bran using compression molding: Physico-chemical and sensory properties) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฌนกร หยกสหชาติ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
46
ชุดสาธิตการบำบัดน้ำใช้หมุนเวียนแบบประหยัดพลังงาน
(Demonstration of Energy-Saving renewable water treatment) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สมบัติ ก่ำมอญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
47
กลยุทธ์การสร้างเสริมระบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วมวิถีปกติใหม่ ของชุมชนลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(The Strategies to Efficiency Promotion for Community Economy Management System participatory model in the new normal of Lam Sai Community, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. จิดาภา เร่งมีศรีสุข
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
48
การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบการควบคุมการให้อาหารไก่อัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว สำหรับส่งเสริมการเลี้ยงไก่บ้านระบบเปิดในวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The development of a prototype platform for automatic chicken feeding control with embedded system to promote opening chicken farming for Small and Micro Community Enterprise (SMCE) in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปริญญา นาโท
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
49
แนวทางการพัฒนาการตลาดดิจิตอลและเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวอัจฉริยะ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Guidelines to Develop Digital Marketing and Technology for Smart Tourism of Nakhon Loung, Phra Nakhon Si Ayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ผศ.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
50
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติแบบออนไลน์และต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วิภาดา วงศ์สุริยา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
51
การพัฒนาศูนย์รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเซนเซอร์แบบเรียลไทม์เพื่อส่งเสริมการทำงานของแอปพลิเคชันฟาร์มอัจฉริยะในชุมชน : กรณีศึกษาตาบลทับน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(A Development of Centralizing Real-time Data Using Remote-Sensing toWards Smart Farming Applications in Community : A Case Study of Thap Nam,Phar Nakhon sri Ayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
52
อิทธิพลตัวแปรที่ส่งผลต่อสมบัติทางกล โครงสร้างจุลภาค และส่วนผสมทางเคมีของรอยต่อวัสดุต่างชนิดระหว่างไทเทเนียมกับเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนนิติกด้วยกระบวนการเชื่อมแก๊สทังสเตนอาร์ค
(INFLUENCE OF VARIABLE ON THE MECHANICAL PROPERTIES, MICRO STRUCTURE AND CHEMICAL COMPOSITION OF DISSIMILAR METAL JOINING BETWEEN TITANIUM ALLOY WITH AUSTENITIC STAINLESS STEEL BY GAS TUNGSTEN ARC WELDING PROCESS) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุริยา น้ำแก้ว
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
53
นวัตกรรมคานคอนกรีตผสมเศษยางรถยนต์รีไซเคิล
(Innovative concrete beams with recycled car tire scrap.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปรัชญา ก้านบัว
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
54
แนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Guidelines of Developing Tourism Products and Services by Creative Communities throughout the Supply Chain of Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธารนี นวัสนธี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
55
การจัดการงานพัสดุที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(The Effectiveness Material Management of Rajamanagala University of Technology Suvarnabhumi Suphanburi Campus ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วิลาวรรณ มังคลา
  กองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
244
56
แนวทางการปฏิบัติกระบวนการรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Operational Guidelines for Admission of Foreign Students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นารี สุวรรณะ
  กองกลาง
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
57
การพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Development of a manual for disbursement of subsidies for the education of the students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นิภาพร ทองรอด
  กองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
58
การพัฒนาสติกเกอร์บนแอปพลิเคชันไลน์ชุดการ์ตูนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(The Development of Sticker Characters on Application Line in Student Business Administration and Information Technology Faculty ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว กุลธิดา มีแก้ว
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
59
คุณลักษณะและความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Entreprenuerial Characteristics and Intentions to Become an Entreprenuer of Students of the Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วธัญญู วัฒนา
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
60
การศึกษาจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาเพื่อสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี ของการบริหารงานกิจการนักศึกษา กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Study of Public Mind of Students for the Best Practice of Student Affairs Administration: A Case Study of the Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พนา เจนจบ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
61
คุณภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการให้บริการของงานด้านวิชาการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Quality, problems and guidelines for the development of academic services of the Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ศศิธร เพียรอ้อย
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
62
การศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(The study of the relationship of participatory management and the effectiveness of activities of students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Suphanburi Center) (โครงการเดี่ยว)
  นาย อำนวย ช้างโต
  กองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
63
การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A survey of students and teachers' opinions on online teaching during COVID-19 To design a new learning management approach for the Faculty of Business Administration and Information Technology Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
64
การพัฒนาแชทบอทสนับสนุนการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
(Development of Chatbot Application for Supporting Audio – Visual Services Case Study : Office of Academic Resource and Information Technology, Phranakhon Si Ayutthaya Center Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย นัฐพล พรหมมี
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
65
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี Laravel Framework กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Development of Web Application Using Laravel Framework Technology for Needs Assessment of E-Leaning in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย บุรินท์ สุภีวี
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
66
การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Developing an efficient material management system of the Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาง สาวิตรี แป้นทอง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
26
67
การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจในทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Study of the Needs and Satisfaction of e-book for Library Services of Academic Resources and Information Technology Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาง สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
68
หน่วยวิจัยและนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
((Data Management Innovation and Research Unit: DMIR)) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
69
หน่วยวิจัยระบบอัจฉริยะและการแปลงผันพลังงาน
(Smart System Research and Energy Conversion Research Unit) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พีรพล จันทร์หอม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
0
70
หน่วยวิจัยและแพล็ตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ (RUS MOOC)
(The Research Unit and Platform for Online Teaching (RUS MOOC)) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ธงชัย อรัญชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
71
“หน่วยวิจัยนวัตกรรม สารสนเทศดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ”
(Innovation research unit digital information for the elderly) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 0 ปีงบประมาณ 2565
34
72
โครงการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ
(Research Unit of Smart Digital Technology Innovation) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พินทุสร ปัสนะจะโน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
73
การพัฒนาศักยภาพการผลิต กลุ่มอาชีพจักสานงอบใบลาน นวัตกรรมเครื่องรีดใบลานช่วยการผลิต
(Development Production potential Basketry occupation group Innovative production tools.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ภัทรพงศ์ เกิดลาภี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
74
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอนโทไซยานินจากรำข้าวไรซ์เบอรี่
(Development of anthocyanin beverage products from rice bran riceberry ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิริวรรณ สุขนิคม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
75
การออกแบบและสร้างตู้อบธูป
(The Designing and Creation of an Incenses Drying Cabinet) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. บัญชา พุทธากูล
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
76
ระบบพลวัตจำลองแบบเรียลไทม์ที่มีหกอินพุตหกเอาต์พุต
(Real-Time Simulated Dynamic Systems for Six Input Six Output ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
242
77
หุ่นยนต์ปลูกต้นกล้าอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ4.0เพื่อยกระดับเกษตรกร
(Automatic seedling planting robot with Smart Agriculture 4.0 technology to improve farmer) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิรัช กองสิน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
2
78
เครื่องตรวจวัดความสุกของมะนาวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรม
(Image-processing technique for measuring ripeness of lemons.to support the shortage of labor in the agricultural sector) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชิดชนก มากจันทร์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
2
79
การพัฒนาสื่อจำลองการเพาะปลูกแห้วเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality
(The development media farming simulation water nut by augmented reality) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วรนุช จันทร์โอ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
80
การปรับตัวในการทำงานที่บ้านภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 : กรณีศึกษาบุคลากรของที่ว่าการอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Adaptation to Work from Home under Situation Covid-19 Crisis: A Case Study Personnel of Sena District Office Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ณัฐพันธ์ มีมุข
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
81
การบูรณาการคลังข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์กิจกรรมผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในบริบทของการท่องเที่ยวในประเทศไทย
(Integration of Data Warehouse and Geographic Information System for Studying Social Media User Activity in the Context of Tourism in Thailand) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ประเทือง วงษ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
82
ออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปยากันยุงทรงธูปแบบกึ่งอัตโนมัติ (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. สุวินัย โสดาเจริญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
83
อิทธิพลของแหล่งโปรตีนทดแทนจากหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) ต่อลักษณะการให้ผลผลิตและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไข่ไก่ในไก่ไข่พันธุ์การค้าที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด
(Effect of dietary protein source from Black soldier fly (Hermetia illucens) on productive traits and sensory evaluation of chicken egg in commercial laying hens raised in opened-house) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
84
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพบริการที่ส่งผลการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการไปรษณีย์หางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
(Guidelines for improving service quality and service affecting the decisions to reuse services of postal service users in Hang Nam Sakhon Manorom District, Chainat Province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
98
85
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดกรดแลกติกของการหมักขยะอินทรีย์ร่วมกับตะกอนจุลินทรีย์ในระบบไร้อากาศ
( Study of Factors Affecting the Lactic Acid Production of Organic Waste Fermentation with Anaerobic Seed in the Anaerobic Processes.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
86
การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้พลังงานของอาคาร กรณีศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(A study on the potential impact of PV generation applied to reduce the building's energy consumption, a case study of RMUTSB Suphanburi Campus.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อานนท์ พ่วงชิงงาม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
87
การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
(Development of Motion Graphic for Ang Thong Province Tourism Promotion) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
196
88
การผลิตเยื่อกระดาษจากกาบหมากด้วยเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากแบคทีเรียที่ผ่านการคัดเลือก
(Biopulping of Arecanut Leaf Sheath by Lignin Degrading Enzyme Produced by Isolated Bacteria) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฌนกร หยกสหชาติ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
89
การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความ
(An analysis of public opinion on the COVID-19 vaccines using text mining techniques) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชุติมา กลั่นไพฑูรย์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
90
การศึกษาความสัมพันธ์การไหลซึมผ่านของน้ำและคุณสมบัติทางไฟฟ้าในโครงสร้างคอนกรีต
(the study of permeability and electrical property of concrete samples) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ชนะรบ วิชาลัย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
91
ปัจจัยนวัตกรรมและปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
(Innovation Factors and Customer Relationship Management Factors Affecting Customer Satisfaction of the Provincial Electricity Authority Doem Bang Nang Buat District Suphanburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชุติมา กลั่นไพฑูรย์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
144
92
แอปพลิเคชันการรู้จำภาพดอกไม้สมุนไพรด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
(Application for Thai Herb Flowers Recognition Using Deep learning.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ภัทรภร อินทนาศักดิ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
24
93
สมบัติทางกายภาพและเคมีของคุกกี้ที่ใช้จิ้งหรีดผงที่เตรียมโดยวิธีการที่แตกต่างกันเป็นส่วนผสม
(Physicochemical properties of cookies added with cricket powder prepared with different methods) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. นัยวิท เฉลิมนนท์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
94
การสร้างระบบจำลองอันดับหนึ่งที่มีเวลาเว้นว่างแบบเรียลไทม์ โดยใช้โปรแกรม WinFACT และบอร์ด ESP-32
(Application of WinFACT Software and ESP-32 for Real-Time First Order Plus Dead-Time Simulated System) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
166
95
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างร้านค้าสะดวกซื้อและร้านโชห่วยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(A comparison on consumer’s decision-making purchasing behavior in convenience goods between Convenience Store and Small Retailer in Phranakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. เขตต์ เลิศวิวัฒนพงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
88
96
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
(The Development of Public Relations Media to Promote Tourist Attractions in Suphanburi Province with Augmented Reality Technology) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุกัญญา เจริญกิจธนลาภ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
97
การศึกษาและทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนเพาะปลูกมะเขือเทศ.
(Preliminary Study on Temperature and Humidity Control System in Tomato Greenhouse.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. พิรุณ ชมศรี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
-
0
98
การสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี
(Forecasting Equation, Organization of Provincial Electricity Workers, Suphanburi Province.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
60
99
การพัฒนาและยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกรทำนาเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Developing and enhancing the economic stability of farmers in sustainable industrial farming In Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ววน. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565
-
0
100
การประยุกต์ใช้ไส้เดือนน้ำเป็นดัชนีประเมินคุณภาพน้ำเพื่อการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Application of Aquatic Oligochaetes as Indicators to Assess Water Quality for Aquaculture Water Resources Management in Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ววน. ปีงบประมาณ 2565
-
0
101
การพัฒนาและการออกแบบอัลกอริทึมอันดับสองสำหรับการทดสอบโครงข่ายประสาทเทียม
(Development and Design Second Order Algorithms for Training Neural Networks) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปนัดดา บุญมั่น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ววน. ปีงบประมาณ 2565
-
0
102
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ต้นแบบการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกบิ๊กอุยใน ระบบน้ำสะอาดแบบครบวงจร เพื่อยกระดับการผลิตสู่ Smart Farm ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Innovation and technology Prototype of production and processing of Hybrid catfish products in a complete clean water system to raise production to Smart Farm of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (แผนงานวิจัย)
  รศ.ดร. เจษฎา อิสเหาะ | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ววน. ปีงบประมาณ 2565
-
0
102.1
โครงการย่อยที่ 1 การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในระบบน้ำสะอาดโดยใช้เทคนิคไบโอฟล๊อค เพื่อเป็นแนวทางลดต้นทุนภายใต้ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์
-
0
102.2
โครงการย่อยที่ 2 การออกแบบเครื่องให้อาหารปลาอัจฉริยะ โดยประมวลผลการให้อาหารจากพฤติกรรมของปลาดุกบิ๊กอุย
  รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ
-
0
102.3
โครงการย่อยที่ 3 นวัตกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพน้ าอัจฉริยะสำหรับการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยแบบครบวงจรเพื่อยกระดับการเลี้ยงสู่ Smart Farm ของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์
-
0
102.4
โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาหม้ออบแห้งสูญญากาศสำหรับปลาดุกบิ๊กอุย
  รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ
-
0
102.5
โครงการย่อยที่ 5 นวัตกรรมการพัฒนาออกแบบหม้อทอดสูญญากาศสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกบิ๊กอุย
  ผศ.พรเทพ แก้วเชื้อ
-
0
102.6
โครงการย่อยที่ 6 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาดุกบิ๊กอุย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
  อ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส
-
0
102.7
โครงการย่อยที่ 7 การพัฒนาระบบตลาดออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายปลากดุกบิ๊กอุยที่ผ่านการเลี้ยงแบบระบบปิดโดยใช้เทคนิคไบโอฟลอค
  ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร
-
0
102.8
โครงการย่อยที่ 8 การสร้างแอปพลิเคชั่นบันทึกข้อมูลปลาดุกบิ๊กอุยลงสู่ Database สำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลบนระบบคลาวด์
  ผศ.ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
-
0
103
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของเห็ดนางฟ้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Creating added value with innovation to enhance the mushroom value chain in Phra Nakhon Si Ayutthaya province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ววน. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565
-
0
104
การวิจัยและพัฒนาโปรไบโอติก พรีไบโอติก และซินไบโอติกสู่เชิงพาณิชย์
(Research and development of probiotics, prebiotics and synbiotics into commercialization) (แผนงานวิจัย)
  ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ววน. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565
-
0
105
นวัตกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารกลุ่มยาในน้ำเสียโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี
(Innovation to Improve the Efficiency of Pharmaceutical Compounds Management in Wastewater of Hospitals in Nonthaburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิติวิศว์ แตงไทย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ววน. ปีงบประมาณ 2565
-
0
106
การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยและนวัตกรรม
(Research management system development and research and innovation project monitoring evaluation ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  ววน. ปีงบประมาณ 2565
-
0
107
การพัฒนาโปรแกรม M* Good Statistics เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบตำแหน่ง ระยะที่ 2
(Development of M* Good Statistics Program for Efficiency Testing in Location Test Statistics Phase II) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ววน. ปีงบประมาณ 2565
-
0
108
การพัฒนาศูนย์ต้นแบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชา มทร.สุวรรณภูมิ
(Development Smart Farmer Model Center, To promote learning on the sufficiency economy according to the Kings philosophy learning center Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิชัย นระมาตย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ววน. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565
-
0