โครงการวิจัย


ชื่อโครงการ : 
หน่วยงาน : 
หัวหน้าโครงการ : 
ปีงบประมาณ : 
คำสำคัญ :
แหล่งงบประมาณ : 

ลำดับ รายการ ไฟล์ จำนวนผู้เข้าชม
1
สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และความต้องการพัฒนางานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(99999999999999999999999000111) (โครงการเดี่ยว)
  นาย สุรัตน์ วังพิกุล
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
2
การพัฒนาระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The development of online payroll slip system of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อภิญญา สกุลพราหมณ์
  กองคลัง
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
3
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัย กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
4
การศึกษาชื่อลายผ้าทอในภาษาลาวเวียงตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
(An Ethnosemantic study of the pattern names of traditional textile of LaoWiang dialect ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ฐานะมนตร์ กลิ่นจันทร์แดง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
5
การตรวจหาต้อกระจกด้วยการเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับเครือข่ายประสาทมนุษย์
(Cataract Detection using Machine Learning and Neural Network) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปริญญา นาโท
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
6
การปลูกผักไร้ดินแบบครบวงจรด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติผ่านระบบสมาร์ทโฟน
(Vegetable Hydroponics with Automation Control System via Smartphone) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วราภรณ์ ลือใจ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
7
ระดับการรายงานเพื่อความยั่งยืนที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(The Level of Sustainability Reporting on Firm Performance of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว บุญญารัตน์ ฤาชา
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
8
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์วัดขุมแก้ว ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The creation of public relations media, Khum Kaew Temple, Krajew Sub-district, Phachi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.อ. พลปชา มณรัตนชัย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
9
การออกแบบตัวควบคุมพีไอของวงจรเพิ่มลดแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าบนเครื่องบิน โดยใช้วิธีการทางปัญญาประดิษฐ์
(The PI Controller Design of Buck-Boost Converter Unit in the Aircraft Power System Using an Artificial Intelligence) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิภูษณะ ฉายินทุ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
10
การสร้างและการทดสอบหม้อน้ำระบบปิดขนาดจิ๋ว
(Construction and Testing of a Miniature Closed-Loop Boiler ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธนาพล สุขชนะ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
11
การพัฒนาสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟิกแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
(Development of information based on animated Infographics Principle with the community participation in Health Promotion of Aging) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นุชรัตน์ นุชประยูร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
12
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ปริณุต ไชยนิชย์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
13
การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกไข่นกกระทาต้มสุกเพื่อโรงเรือนต้นแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์
(Development of Boiled Quail Egg Peeling Machine to Master Greenhouses Smart Farmer) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิษณุ แฟงเมือง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
14
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Transformational Leadership Affecting Efficacy Performance of University Staff A Case Study of University Staff at PhraNakhonSi Ayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชนาถณัฎฐ์ ผลดี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
15
การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหอม
(Production of Charcoal Briquette from the Waste Materials in the Flavours and Fragrances Industry) (โครงการเดี่ยว)
  อ. น้ำอ้อย ปัญญา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
16
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อการรับรู้ความเสี่ยงเป็น ตัวแปรกำกับ: เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL กับโปรแกรม AMOS
(Development of Causal Relationship Model of Factor Affected to Ayutthaya Historical City Image, Perceived Risk’ Moderator Variable: Efficiency Comparison between LISREL and AMOS) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปนัดดา บุญมั่น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
17
แพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษา
(Digital Learning Platform for 21st Century Skills of Education Section ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วิไลวรรณ วงศ์จินดา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
18
การผลิตน้ำมันชีวภาพจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว สับปะรด ด้วยระบวนการกระบวนไมโครเวฟไพโรไลซิส
(Bio-oil production from post-harvest agricultural waste Pineapple from Microwave Pyrolysis process ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จีรัฐติกุล กล้าหาญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
19
(ภาษาไทย) การศึกษาแนวทางการสื่อความหมายเอกลักษณ์ชุมชนในอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
((ภาษาอังกฤษ) A Study of Guidelines of Interpretation of Community Identity in Samchuk District, Suphanburi Province ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย จักร์กวี ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
20
พฤติกรรม และความคาดหวังเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Behavior and expectations regarding student activities a case study of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชวนพิศ เปรมกมล
  กองพัฒนานักศึกษา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
21
การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปัญญา ลูกพลับ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
22
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของหน่วย สหกิจศึกษาฝึกงานและฝึกสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A study of students satisfaction with service of center Co-operative Education and teacher professional experience Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นิสาชล มังคลา
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
23
การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในฟาร์มสุกรร่วมกับเศษอาหารในชุมชนและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ
(Biogas Production from Wastewater in Pig farms by Co-digestion of Municipal Food waste and Agricultural wastes) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ตฤษฐพร แก้วสุก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
24
แปลงปลูกผักอินทรีย์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี iot ต้นแบบสำหรับผู้พิการ
(Intelligent organic vegetable planting with iot technology for the disabled) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วัชรี เพ็ชรวงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
25
แบบจำลองบ้านอัจฉริยะซึ่งควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT)
(Smart Home Model Based on Microcontroller and Internet of Things (IoT)) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต.หญิง นิยวดี ศรีสุวรรณ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
26
การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดสำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งควบคุมระบบอัตโนมัติ
(Mushroom Design for Temperature and Humidity Control by Using the Application with the Internet of Things Technology the Control System Automation) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชูชาติ เฉลิมถ้อย
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
27
การพัฒนาระบบควบคุมโรงเรือนปิดสวนผักอัจฉริยะผ่านเครือข่าย Internet of Things
(Development evaporation cooling control system smart vegetable garden through the internet of things) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. อาณัติ รัตนถิรกุล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
28
การพัฒนาระบบรู้จำใบหน้าการเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Attendance monitoring system with face recognition technologies of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. อาณัติ รัตนถิรกุล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
29
ผลของสารเกิดโฟมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมกล้วยน้ำว้าผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบโฟม-แมท
(Effect of foaming agent on quality of banana (kluai namwa) milk powder by foam-mat drying) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วชิรญา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
30
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(The relationship between corporate governance and capital cost of listed companies in the Stock Exchange of Thailand.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุกัญญา วงษ์ลคร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
31
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานและปัจจัยการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี
(Working Environment Factors and Teamwork Factors That affects the work efficiency of employees of Supamitr Hospital Suphan Buri Province) (โครงการเดี่ยว)
  นาง สุวรรณี หงษ์วิจิตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
32
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องล้างข่าเหลืองระบบน้ำวน
(The building and seek efficiency of the alpinia galangal whirlpool system machine) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิรันดร์ พรมเกษา
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
33
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลทางบัญชีกับต้นทุนเงินทุนของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(The relationship between accounting quality and capital cost of listed companies in the Stock Exchange of Thailand.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จินตนา โสมโสดา
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
34
การออแบบและพัฒนาเตาเผาถ่านกัมมันต์ จากเปลือกกระจับ
(Design And Development of Activated Charcoal from water chestnut shell) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จีรัฐติกุล กล้าหาญ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
35
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการอบแห้งจิ้งหรีดต้มด้วยลมร้อนและไมโครเวฟ
(Preliminary Study on Hot Air and Microwave Drying of Boiled Cricket) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
36
ปัจจัยนวัตกรรมบริการและปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมชัยนาทธานี
(Service Innovation Factors and Service Quality Factors That Affect Decision to Use the Service at Chainat Thani Hotel) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนภัทร ขาววิเศษ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
37
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้แอบพลิเคชั่น Mymo
(Factors Affecting Adoption of MyMo) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
38
หน่วยวิจัยระบบอัจฉริยะและการแปลงผันพลังงาน
(Smart System Research and Energy Conversion Research Unit) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พีรพล จันทร์หอม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
39
หน่วยวิจัยและนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
(Data Management Innovation and Research Unit: DMIR) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
40
การพัฒนาเครื่องหั่นข้าวเกรียบ
(Development of rice crisp cutting machine) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
41
การบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาและเรื่องเล่าพื้นบ้านชาติพันธุ์ลาวเวียง สู่นวัตกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
(The Integration of Language Knowledge and Lao Wiang Folklores into Learning Innovation for Students in Donka Sub-district, U Thong District, Suphanburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นัทธี เพชรบุรี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
42
การพัฒนารูปแบบองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Development of Model in An Organization and Management for the Excellence : A Case Study of the Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว กนกวรรณ นาสมปอง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
43
คอนกรีตสมัยใหม่ที่ผสมเศษยางรถยนต์รีไซร์เคิล
(Modern Concrete Mixed with recycled rubber tires ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อินทบุตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
44
แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบนรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในระดับดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปัชฌา ตรีมงคล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
45
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะขามป้อมสกัดเข้มข้นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมูลค่าเชิงพานิชโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (โครงการเดี่ยว)
  อ. จันทร์เพ็ญ บุตรใส
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
46
ศึกษาอิทธิพลตัวแปรของกระบวนการชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้าที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีด้วยนิกเกิล-ทังสเตน (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. อนุศักดิ์ ศิลาชัย
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
47
การประยุกต์ใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ในควบคุมอุณหภูมิและการให้น้ำในโรงเรือน ด้วย IOT แบบง่าย
(Application solar energy using automation for controling temperature and watering greenhouse with IoT) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิชัย นระมาตย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
48
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ของนักศึกษาศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2563
(Decision to study at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Of students in Nonthaburi Center, academic year 2020) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส
  กองบริหารทรัพยากร นนทบุรี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
49
สมบัติทางเคมีกายภาพ การต้านอนุมูลอิสระ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทเห็ดนางฟ้าโดยการย่อยด้วยเอนไซม์โปรติเอสและน้ำร้อน
(Physicochemical, antioxidant and functional properties of protein hydrolysate of oyster mushroom on hydrolysis with protease and hot water) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
50
ผลของอุณหภูมิและความเข้มข้นในการสกัดต่อคุณภาพของน้ำใบเตย
(Effect of extraction temperature and concentration on the quality of pandan juice) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
51
การประยุกต์ใช้โปรแกรม REXYGEN ร่วมกับบอร์ดราสเบอร์รี่พาย และบอร์ดอาร์-ดุยโน่สำหรับการสร้างระบบควบคุมแบบเรียลไทม์โดยผ่านการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ต
(Application of REXYGEN Software with Raspberry Pi and Arduino for Real-Time Control System Implementation via Internet ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
52
ชุดจำลองการตรวจวัดความผิดพร่องภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีไอโอที (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วารุณี ศรีสงคราม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
53
เทคนิคการใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก เพื่อสร้างโมเดล 3 มิติเสมือนจริง
(Technique use small UAV for create 3D reality modeling) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ยอดชาย สิงห์ทอง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
54
ผลของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม
(Effect of photosynthetic bacteria on growth performance of Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มัสธูรา ละใบเด็น
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
55
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองการควบคุมไฟฟ้าด้วย IOT วิชาการ วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(The Development Experimental Set Control the Electric with Internet of Things of Electric Circuits Analysis 1 Course) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วิชัย นระมาตย์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
56
การสร้างฐานข้อมูลการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ด้วยอากาศยานไร้คนขับ
(Create information land use in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi huntra campus with UAV) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ยอดชาย สิงห์ทอง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
57
ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแรงดันปั๊มน้ำ
( Demonstration set of generator from water pump pressure) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภีรศักดิ์ เผ่าผาง
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
58
ออกแบบฉนวนหลังคาเหล็กจากวัสดุเหลือทิ้งประเภทกระดาษ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นิรันดร์ วัชโรดม
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
59
การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โตโยดะ จำกัด Improvement of warehouse management efficiency: a case study of Toyoda Company Limited (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปัชฌา ตรีมงคล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
60
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารของผู้ประกอบการในตลาดร้อยปี สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มนพัฒน์ บุณยะบูรณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
61
การพัฒนาโปรแกรม M* Good Statistics เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบตาแหน่ง ระยะที่ 1 (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ประภาส กลับนวล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
-
0
62
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
(National Infrastructure Engineering Expertise Center) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564
-
0
63
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยี internet of things เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าแบบปลอดเชื้อ
(Robotic technology and internet of things implementation for scaling sterile cordyceps cultivate) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศิวัตม์ พลอินทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบหน่วยงานภายนอก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564
-
0
64
สถาปัตยกรรมเรือนขนมปังขิง
(Architecture Gingerbread) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ภัทราวดี ศิริวรรณ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบหน่วยงานภายนอก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2564 ปีงบประมาณ 2564
-
0